1111111111111111111111111
۲ پست
۱۱۱ مشترک
۲۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۸۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۵۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۸