12500
خانواده
۲ پست
۵۵ مشترک
۱۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۵۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۴۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۷۸
wwwedwqqedqwdqddwq