3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۷ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۸۶
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۷۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۳