3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۹ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۷۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۵۹
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۸۲