3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۷۰ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۸۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۸۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۹۶