3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۵۹ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۰۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۵۹