3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۶ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۸۸
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۴