3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۵۵ مشترک
۱۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۲۴
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۷۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۱