3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۵ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۹۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۵۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۴