3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۱ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۹۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۴۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۵۵