3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۳ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۹۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۷۳