3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۵۷ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۱۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۵۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۵