3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۵۲ مشترک
۱۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۴۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۳