3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۸ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۸۵
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۷۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۸۶