3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۵۸ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۰۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۷۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۹