3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۴۸ مشترک
۱۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۸۳
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۹۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۵۸