3پند

زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قامتم باشد بیشتر

3پند
۲ پست
۶۴ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۸۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۴۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۶۸