گِــیــم آوِر
۱۰۷ پست
۱۵۴ دنبال‌کننده
۱۱۳,۱۲۶ امتیاز
۴۷ پسند
مرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
دَر مَن
رُوحِ خَستِه اِیست
کِه هَمِه چیز رآ بِه اَمآنِ خُدآ
رَهآ کردِه
بازنشر کرده است.

مَن
مُسآفِر خآنه یِ شُلُوغی هَستَم
اَز
غَم
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
زِندِگی چُون اَسبی
بیهُودِه
دَر مَن
شیهِه میکِشَد

لینک پیوست

 • گِــیــم آوِر

  کآش
  عصرِ جآهلیَت بودم
  یک نفر ، یک شب ،
  زِنده بِه گُورَم میکرد

رُوزِگآر
دَهآنِ زِندِگیَم رآ
بآ غَم
گِل
گِرفت
مشاهده ۴ دیدگاه دیگر ...
 • نِگآر

  ‏اگر کلمه نبود،
  از اندوه مُرده بودیم..

 • گِــیــم آوِر

  ‏اگر کلمه نبود،
  از اندوه مُرده بودیم..

  وَ مَن
  اَندوهِ
  اَنبُوهِ
  کَلَماتَم

غَم
پیرآهَنِ چِرکیست
کِه سآلهآ
بِه تَنَم چَسبیدِه
 • گِــیــم آوِر

  فِکری دَر سَرَم
  اِعلآمیه پَخش میکند
  این مَرد اِمشب خوآهد مُرد

بازنشر کرده است.
غَم
چُون خَمیآزِه اِی
خُودَش رآ دَر مَن
کِش می دَهَد

لینک پیوست

بازنشر کرده است.
غَم
چُون فآتِحی
بَر
مَن
فآتِحِه می خوآنَد
غَم
مِثلِ چآقُویی کُند
دَر رُوحَم
میچَرخَد

لینک پیوست

مشاهده ۱۶ دیدگاه دیگر ...
جُرمِ دَستآنِ تُو اِین بُود
کِه اَز دَستَم دآد

لینک پیوست

اِنگآر
تَمآمِ مَرآ
گردِ غَم
پآشیدِه اَند

لینک پیوست

مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...
 • گِــیــم آوِر

  عالی بود دوستم ... مخصوصا صدا ..
  مچکرم دُوستم
  ممنُون ک گُوش کردین

 • kiana