مـُنـآسـِبـت هـای ســآل
۹ پست
۱۱ مشترک
۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۲۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶۳۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳۶۹

فعالین امروز

بازنشر کرده است.

اینجا ، هر شب ، شبِ ...
باورم نمے‌شود که تو مامورِ رساندنِ آرزوهایم به باشے
حقّا که نامش مے‌کند
من فقط نامے از او بُردم
...
و خدا یکے از بهترین ‌هایش را براے شنیدنِ آرزوهایم فرستاد ...
!
همه آرزوهاے امشب من ، اوست
حالا که آمدے لطفے در من بکن ...
بال و پرت را روے صورتم بکش
همین بال و پرے که حسین (علیه السّلام) تا این حد آن ‌ها را باشکوه کرده
! ...
بال و پرت پُر از حسین (علیه السّلام) است
می‌خواهم تمامِ وجودم پر از عطرِ حسین(علیه السّلام) شود ...
فُطرُس!...
را بگیر ، با خودت ببر
مرا با خودت ببر تا را خودم به او برسانم ...

مرا ببر به زیرِ حسین(علیه السّلام)
مرا به جایے ببر که هر شب ، هاست ...
:
+هرچی آرزوے خوبه مالِ شما
دعا

Negar_23032018_005225.png
بازنشر کرده است.


بی شـک دنـیای مـدرن و تـکنـولوژی امـروزنـد…
◖◖◖◖◖◖◖◖◖◖▣◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗
یـک قـبل از هرچیـزی بایـد زنـدگی خـودش رو خـوب بسازه
فـونـداسیـونِ محـکم ببـنده بـرای هاش
و مقـاوم سـازی بکـنه
که هیـچ ای نتـونه حـتی کوچـیکتـرین ای بـه جـانُ تـن آرامشش بـنشونه و زنـدگیـشو خـراب کـنه...
یـک مهنـدس بـاید از کـه بـه سمـتش پـرت میـکنن
بـرای خـودش بـسازهُ
پـل مـحکـم کـنه
نـه ایـنکه وایـسه تا راهـش رو سَّـد کـنن
◖◖◖◖◖◖◖◖◖◖▣◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗◗
:
√5اسـفـند
روز بـزرگ داشـت
و روزِ رو بـه تـمام مـهندسـین عـزیز
رشـته مهنـدسی
تـبریک میـگم
الـهی کـه هر روزتـون پـُر از
[]
•●₪ ₪●•

sketch-1519483399215.png
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

❤️هَست تـآ مـآدر بـآشـد
❤️هَست تـآ پـدر بـآشـد
❤️هَست تـآ دراوج لبـخنـد بـزنـی
▽△▽△▽△▽△▽△▽△△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
√√ ❤️ هَست تـآ تمآم هـآی دنیـآ
معنـی خـوش دوست داشته شـدن رآ بچشـند ..
√√ ❤️هَست تــآ هـآی تموم
رآ بـآ یـک من رفـع کـند
√√ ❤️هَست تـآ سـرسری نگـآه نکنـی
ریـز بشـوی بـه همـه
√√ ❤️هَست تـآ و گـرمـآی خونـه رو
تـآوقتـی که تـو بـرمیگـردی نگـه دارد
√√ ❤️هَست تـآ رآ رنـگـی کنـد ..
روح ببخـشد به این هآی تکـراری
▽△▽△▽△▽△▽△▽△△▽△▽△▽△▽△▽△▽△
❤️هَست تـآ کنـد هـآ وجـود دارنـد
❤️هَست تـآ بـه بـودنت کنـی ..
❤️هست . پـس بآش تـآ دنیـآیش را کنـی .
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
واگر معنـی واژه ی[ ]را درک نکـردی ات را بـاختـی ..
..ایـن[ هـای زمیـنی] بـر همـه[ ]شـآد بـآش ..
و امیـد دارم کـه[ خـودتـون ]رو بیشتـر عـزیـزانـم .
⚫||⚫
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

1.jpg
بازنشر کرده است.

⚫خـدا بـه دگـر نمے آیـد
⚫دگـر بـه خـانـه پـدر نمے آیـد
⚫تمـام عـرش و مـلائک بـه ے
⚫ولے بـه جـز سـر ے خـبر نـمے آیـد
[]
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
دوسـتان همیـشگـی
تـو این عـزیز
نیست آدمے کـہ محتاجِ یـہ قطرہ ے خیر نباشه...
نیست دلے کـہ باشـہ و یـہ وقتا فقط دلش بـہ یـہ نگاهِ سبز خوش نباشه...
نیست دلے کـہ دلش نلرزہ براے ے علیـہ السلام...
نیست ے کـہ سفارشِ این دل ها و آدمارو پیشِ خدا نکنه...
و نیست ے-مهربون تر از خودش...
هر چے کـہ دلتون میخواد بخواید...
معنایے جز اجـابتِ هـا نـداره....

:
ظهـور آقا و بخـیری اول و آخـر دعـاهامـون بـاشه
دوسـتان
[]

photo_2017-06-15_22-15-15.jpg
و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

تصـور کـن فـاطمـه ے زهـرا را انتـظار میـکشـد ...
تصـورِ ایـنکه ے کـه سالـهاسـت روے سـر شهـر اسـت؛حالا مـیشود ...
به نیمـه اش کـه میرسد
ے-زهـرا قـد راسـت مـیکـند
و
خانه مـیزبـانِ بـراے بـنے هـاشـم اسـت ...
نامـش را 【حــسـن】 نـهادند
و در این خـانـدان یعنے نـهایـتِ ے ها
یعنے اویے که دوستـنداشـتنی اش خـاندانـش کـرد....
هـمیشه خـوب نـیسـت
ولی غـربت و مـظلومیتے کـه اوسـت ے-اش کـرده...
و دلـت گیـر میـکند بـه اش...
و بعـد هـا نشـانـمان مـیدهـد
که یعـنے مادرے بودن ...
و حـسن هـمان سـر منـشـأِ اسـت ...
【و مـن مُحِـبِّ حـسـنم】
:

در نیـمه نـور
بـر نـور

[]
ے-یعنے-تو-زندگیت-امام-حسن-دارے

[]
•●₪ ₪●•

photo_2017-06-10_17-11-54.jpg
و ۳ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

نـسیم خـوش آغـاز مـاه پـرفیـض الـهی 【▣رجـب الـمرجـب▣】فـرا مـی رسـد
◖◖ایـن الـرجـبیـون◗◗
گـو ایـنکه بـا گـوش دل نـوای خوش و طـنین ربـنای هنـگامـه از هـم اکنـون گـوش دل و جـان مـؤمنان را مـی نـوازد،
آری بـا تـمام شـکوهـش آمـد،
بـرمـاه رجـب
مـاه پـیوند بـنـدگان بـا
مـاه و مـحبت الـهـی
مـاه رسیـدن بـه سـر
و مـاه انـس شـب زنـده دارنِ هـمیشـه بـیدار بـا و مـعبـود بـی همـتا
سـلام بـر بـهار و بـندگـی
سلام بـر اهـالـی رجـب
سلام بـر شبـهای رجـب کـه پـذیـرای اسـت
و سلام بـر کـه مـیزبـان وصـال الـهی اسـت
و سـلام بـر لحـظه لـحظه کـه شاهـد اسـت
:
حلـول
و را بـه تـمام عاشـقان الـهی تـبریـک عـرض مـیکـنیـم
[]
•●₪ ₪●•

photo_2017-03-29_21-26-49.jpg
و ۹ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

تـصویـر زنـدگی هـر چـیزی کـه بـا تـرسیـم میـکنـه
اگـه نـقصـی تـوی تـصویـر ببـینـه
با پـاکنـی از جـنس مـثبـت
اون رو میکـنه
و مـجددا بـا
شـروع بـه و رفـع اون نـقص مـیکنـه
بـزرگـترین مـوضوع هارو با طـرز فکـر و دیـدش نـسبت بـه میــسـازهُ
【▣خـالـق خـلاقـیت هسـت▣】
:
√√5اسـفـند
روز بـزرگ داشـت
و روزِ رو بـه تـمام مـهندسـین عـزیز
رشـته مهنـدسی
و کـسانی که درک کـردن و ازش
تـبریک میـگم
[]
•●₪ ₪●•

quote_1487852106142.png
و ۱۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

خـورد زمـین و تیـر کشیـد◖
◗از بـآل و پـرش ، بـآل و پــرم کشیـد ◖
+ صلـي‌الله‌عليـک‌يـآفـآطـمةالـزهـراء +
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
دوستآن بآمٌحبت
فـرارسیـدن رو خـدمـت
همگـی شمآ میکنیـم . . .
⚫قـراره این پـست رو بنویسیـد . . .
هـر بهـترین√√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ ‌ √√‌ و . .
دررابـطه بـآ √√‌ در دیـدگاه همیـن میتـونه کنـه
تـا هـرروز دیـدگـاه در[‌ ]بـه اسـم‌ شخـص
گـذاشتـه بـشه،‌ داریـم ‌مـان نیـز از ایـن‌ دور نبـاشـد
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
√√منتـظر هـآی هستیـم . . .
[ ]
●| |●
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

13.jpg
و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.


چــِ روزهایی گذشت و چــِ ریـخته شـد
چــِ و راهـپیمـایی هـایـی شـد
چــِ و جـنگـیدنـد بـرای پـرپـایـی
همـیشـه جـاودان】
برای نـابـودی ظـالـم
چــِ قـلبهـایـی بـرای ثـپیده شـد و دیـگر نـیسـتن
چــِ روزهایـی گـذشـت و چــِ روزهایـی پـیش رو داریـم
دیـشب سـاعت 9 صـدای دلـنشـین سـرتـاسـر ایـران را فـراگـرفـت
و صـدای الله اکـبر از پـشت بـام هـا بـردهـان اسـتکـبار مـیزنـد
و امـروز در هـای سـرتـاسـر ایـران
√شـمـال تـا جنـوب
√غـرب تـا شـرق
√مـرکـز ایـران

با غـرور مـلـی فـریـاد مـیزنـنـد

مـردم ایـران جشـن38سـالگـی
را جـشن گـرفتـند
و باز هـم بــِ خـود میبـالم
و
و بـا گـذشـت سـال هـا هـنـوزم
یـادوآرِ هــمـت و غـرور مـلـی اسـت 】
[]
◗◗مـُنـآسـِبـَت-نـوشـت ◖◖
فَعـالـیَتِ خودِش رو شُـروع کردُ
شُمـا عَـزیزآن میـتونید تـوی ایـن گـُروه مُنـاسِـبَتهـارو بـا دوسـتاتـون بــِ بـِزاریـد
[]
•●₪ ₪●•

1486481369874216_large.jpg