...NOPO...
۸۰ پست
۲۳۹ مشترک
۳۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۲۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۰۰
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۹۵
یکروز می رسد که مرا می برند رو [[دست ها]]br این [[روز ]] بی شک می رسدbr همان روزی که اعلامیه می زنند به دیوار شهر br که نام [من] رویش حک شده !!br کاش پشت اسممان بنویسند [[ ش ه ی د ]] br
b
حواسمان هست یا نه ؟! ++B スイートラブ 見てね^◇^┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字 اگر شهید نشویم باید بمیریم + びっくりマーク !!!! のデコメ絵文字 راه سـومی نیسـت + びっくりマーク !!!! のデコメ絵文字
b
brو تــــــــو یک روز تصمیــــــــم گرفتی که دیگـــــــر روای نباشـــــــی و روایت شــــــــویbr br
b
یکـــــی بود یکـــــــی نبـــــودیه مـــــــردی بود که توی جنگ، قلبــــــــش رو جا گذاشته بودنامش مرتضــــــی بود وبعدها امیـــــــرش او را سیــــــد شهـــــــــدای اهل قلـــــــم خواندنمی دانم در آن خاکـــــــــ ها در پی چه بود، اما هنر ناب خویش را بهانه عشقبــــــــــازی با هنرمندان خاکـــــــــــی کرده بودمی گفت «هنــــــــر آن است که بمیـــــــری پیش از آنکه بمیـــــــرانندت»وسال ها پیش از آن که این جملـــــــه را بر روی سنگ قبـــــــــرش حک کنند، هنرمنـــــــــد شده بودbr
مادرت گفت بُنیَ دل ما ریخت به همbr بردن نام تو غـوغـاست ابـاعــبـداللهbr
br . b
b. شهید ناصر بهداشت
. تواضع
دوست دارم شبیه تو شوم br شبیه کلمه ای که خدا دوست داردشهیــــــد . .
وصیت نامه شهید چهارده سالهbrجسمم رو به خـــاک، روحـــــــــــــم رو به خـــداbr و راهم رو به شمـــا می‌سپارموالسلام . .
b.

حرفی نمیتوان زد از شرف بزرگانی که رفتند و
رفتند به سمت او
آنها یافتند هر آنچه خواسته بودند و رسیدن به وصال
اما ما
اما من
محتاجم به یاد آوری شان
تا بدانم میشود تا انتها ی شرف و غیرت رفت
تا یادم باشداگر همت شان نبودهمه چیز زیر و زو بودو یا اصلا نبود!
تمام تلاشم را میکنم تا فراموش نکنم
تا بیشر مراقب رفتارم ،گفتارم و باشم
من محتاج دعاشون هستمگر چه میدانم لایق نیم نگاهشان هم نیستم