شیدا
۵ پست
۱۰ پسند

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.

سلام کمک
کمک‌کمک

در این شب آرام
آﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ
ﺳـﻪ ﺗﺎ "س"است
ﺳﻌــﺎﺩﺕ،ﺳﻼﻣــﺖ،وﺳﺮﺑﻠﻨــﺪی

سلام دوستان پنج شنبه است
همان روزی که دل میگیرد،
عزیزان سفر رفته
آن طرف
چشم به راه هدیه ای
تاآرام بگیرند
همان روزیست که دلتنگ میشوید،
واسه عزیزانی که کنار ما نیستند
بافاتحه وصلواتی
هوایشان راداشته باشیم،

سَلآم × شیدا × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪