بانو

دلم خوشه به پوزخند ميون حرفام كه معنيش از كل حرفام بيشتره............ ... بیشتر

بانو
۳۱ پست
۱۲۲ دنبال‌کننده
۹ پسند
زن، مجرد

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
بازنشر کرده است.
[bold]همه آرام گرفتند و شب از نيمه گذشت
آنچه در خواب نرفت چشم من و فكر تو بود.....................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]تنها بي هوايي آدمي را خفه نميكند
گاهي هوايي شدن
ارام آرام بدون روسياهي خاموشت ميكند.................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]دستهايش با من
چشمهايش در خيابان
دلش
اين را نميخواهم بدانم
نميخواهم....................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]بر باد ميدهم همه ي بود خويش را
يعني تو را به دست خودت ميسپارمت...................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]روزهاي خوبي كه در راه بودند
يا سقط شدند يا مرده به دنيا آمدند...............[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]من و سيگار درد مشتركيم
از هر دويمان كسي خوب كام گرفت
و بعد زير پا له كرد
درست زماني كه به اخر رسيديم.....................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]آب در هاون كوبيدن است
اينكه من شعر بنويسم و تو فال قهوه بگيري
وقتي كه آخر همه شعرهاي من تو نمي آيي
و ته همه فنجان هاي تو من ميروم.......................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]اين روزها انسان ها تنهاييت را پر نميكنند
فقط خلوتت را ميشكنند..........................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]تنها بي هوايي آدمي را خفه نميكند
گاهي هوايي شدن
آرام آرام بدون روسياهي خاموشت ميكند.................[/bold]
بازنشر کرده است.
[bold]نگو چه ميشود كرد
نگو صبر داشته باش
نگو درست ميشود
نگو
گاهي نميشود
نميشود تحمل كرد اين همه بي تو بودن را...................[/bold]