هادی ابراهیم پور

مشخصات

هادی ابراهیم پور
0 امتیاز
26 پست

دنبال‌کنندگان

(98 کاربر)

بازدیدکننده

2590 کاربر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
پـدر
واژه ای کـه اسـت در زنـدگـی هـمـه مـا هـا
پـدر یـعـنـی پـهـلـوانـی و ورفـاقـت الـبـتـه
بـا چـاشـنـی
پـدرانـمـون مـارا خـیـلـی دوسـت دارن زیـاد...
مـا فـکـر می کـنـیـم کـه اون هـا بـه مـا فـکـر نـمـی کـنـنـد وقـتـی
بـه قـلبـشـون بـزنـی مـی بـیـنـی تـمـام فـکرشـون مـا هـسـتـیـم.
مـدتـی اسـت پـدرم در بـسـتـر اسـت.
ازهـمـه عـزیـزانـی کـه هـمـیـشـه جـویـایـی حـال بـنـده بـوده انـد مـمـنـونـم.

حـرف خـصـوصـی:
پـدرم عـزیـزم
مـدتـی اسـت کـه در بـیـمـاری تـو را مـی بـیـنـم.
مـدتـی اسـت کـه درد داری و مـن هـیـچ نـمـی تـوانـم بـرایـت انـجـام بـدهـم.
مـدتـی اسـت کـه سـر نـمـی بـیـنـمـت
مـدتـی اسـت صـدایـم مـی کـنـی
مـن دارم کـه صـدای هـمـیـشـگـی ات را بـشـنـوم
مـن نـیـاز دارم بـا کـنـارهـم راه بـریـم
بـلـنـد شـو چـنـد قـدمـی بـیـشـتـر بـاهـم بـریـم
مـی خـواهـم ولـی...


پـسـت :
http://1y1.ir/REFAGHAT:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-بـه مـنـاسـبـت عـیـد بـه هـمـه کـاربـران5013 امـتـیـاز داده شـد.
3-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی
مــی کــنندبــه رســم و تــشویق 3013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
4-آغـاز سـال 96-95بـر اسـاتيـد ارجـمـنـد،
دانـشـجـويـان گـرامـی و تـمـامـی پـويـنـدگـان و فـضـیـلـت مـبـارک بـاد.

:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .


پدرم.jpeg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
34 دیدگاه · 1395/07/3 - 15:13 در رهگذر خاط.. · ش: 1308773674 ·
25 بازنشر: و 18 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
مـی خـواهـم بـشـم شـرایـط نـاظـری چـیـه؟
از کـه اغـاز کـردیـم
دوسـتـانـی زیـادی تـمـایـل داشـتـن کـه نـاظـر بـاشـنـد تـا بـه مـا کـنـنـد.
در ابـتـدا از هـمـه شـمـا مـمـنـونـیـم.
هـرگـاه کـسـی بـرای نـاظـری درخـواسـت داده درخـواسـت هـا را دقـیـق
بـه هـمــراه مـحـتـرم FOTROS بـررسی کـردیـم
و جـواب هـا را دادیـم
درحـالـت کـلـی یـا طـرف تـیـم نـاظـری مـی شـود یـا
ایـنـکـه جـواب بـه شـخـص داده مـیـشـود.
ولـی در بـرخـی مـوارد دیـده مـیـشـد کـه از دوسـتـان
از ایـنـکـه در نـاظـری قـرار نـگـرفـتـه انـد
نـاراحـت شـدنـد درصـورتـی کـه نـظـررا بـه ایـن دوسـتـان
اعـلـام کـردیـم و مـطـمـئن بـاشـیـد هـمـیـشـه نـظـری را بـه
عـزیـزان اعـلـام مـی کنـیـم کـه بـه شـمـا هـست.
بـاز هـم تـاکـیـد مـی کـنـم نـظـری را مـی کـنـیـم
کـه بـه شـمـا عـزیـزان بـاشـد.
اگـر کـسـی درخـواسـت نـاظـری بـدهـد حـتـمـا مـی شـود.حـرف خـصـوصـی:
خـیـلـی از دوسـتـان شـدن ومـوفـق شـدن وکـلـی پـیـشـرفـت هـم کـردنـد
ولـی بـودنـد
کـه بـعـد از نـاظـر شـدن از فـضـای بـرای هـمـیـشـه رفــتنـد...
مـی خـواهـم بـگـم بـرای هـیـچ نـاظـری کـم نـگـذاشتـیـم
الـبـتـه ایـن وظـیـفـه مـا بـوده وخـواهـد بـود ولـی بـعـضـی از از نـاظـری
کـه رفـتنـدکـمـی مـارامـورد بـی خـودشـون قـرار مـی دادنـد کـه هـمـیـشـه
تـیـم بـلـوک13 یـک ویـژه داشـتـه اونـم ایـنـکه
جـواب هـا را بـا خـوبـی مـی دهـیـم.
درپـایـان هـم از هـر دونـاظـر ◀Atefeh▶ و میـــنا
مـحـتـرم سـایـت کـه هـمـراه مـا بـودنـد
ویـزه مـی کـنـم
ارزوی مـوفـقـعیـت وسـربـلـنـدی را دارم.


پـسـت :
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-زنـگ بـازی در بـلوک13 به صـدادرامـد.
لیـنـک
http://1y1.ir/uJ

:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .


1.png
امضا: پدرم کجا رفتی؟
19 دیدگاه · 1395/06/7 - 23:25 در سـرآغازعش.. · ش: 1308717345 ·
27 بازنشر: و 20 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
: سلآم ، ارسال هرگونہ یا شبکه های
هستش لطفا قوانین باشید

: واااا و رو دیگه همه بـلدن چی آخه ؟!

: بله ولی یا شما یک مورد هستش

: شما همش بدید اه

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣

◀خیـلـی هـآ این گیـر دادن میـدونن
ولـی درواقـع مـا
کـه دچـار نشـیـدبـا تـرس و تـوی بـلـوک نـکنـیـد
دوسـت از تـرس ها و ها
همیشـه و دور از بـاشیـد ضـربـه بـخـوریـد

◀ایـن ها و ها
√√[ ]√√
نبـایـد در هـرکـسی قـرار بـگیـره در اختـیار کـه حتـی
هستـش ؟! چـه داره؟!اصـلا آدم منـطـقی و هسـت یـا
خیـر ،اصـلا اون کـه بـیـان میـکـنه ؟!
یـا نـه بـرای سـوءاستـفـاده از شـمـا میـکـنه
شـایـد حـرف هـا دار بـاشـه ولـی همـه حـرف هـا هستـش
فقـط یـه سـر بـه روز نـامـه هـا و بـزنـیدیـه سـر بـه هـای
مـحـل بـزنیـد ببـیـنید چـقـدر از همیـن آیـدی هـا شـدن ،
چـقـدر تـوی پـخـش شـده چـقـدر
همـیـشه بـا دارن
میکنـن و خیـلـی هـای دیـگـه ...

◀مـا بـه ایـن هـا خـواهیـم داد
اگـر هـم از ایـن دور کنـیم میـکـنـه . . .

▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣◻▣

◀شـما اگـر برای نسوزه
دیـگـران نیـستـند مـراقـب حـریـم هـای باشید

◀◀حـرف آخـر ایـنکه
هـا هستن که حتـی تـوی هم
بـایـد بشـن چـه بـرسـه بـه اینـکه
شـمارو داشتـه بـاشـن .

مـا داریـم .,~
ما باشید .,~


::☼::☼:: ::☼::☼::
3496421_549.jpg
امضا: وَقْتْـی [ تــٌ ـ ـ ـو] غَمْگْینـی ، خِیـ ـ ـلی غَـمـْ اَنگیزَمـ ..~×
10 دیدگاه · 1395/05/31 - 11:50 در اطـلاع رس.. · ش: 1308699731 ·
22 بازنشر: و 15 کاربر دیگر
FOTROS
FOTROS
【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】

اینـجآ بَـرای از تـو کـََم استـ
دُنیــا بَرای از تــو نـِوشتــَن کــم استــ
اِ کــسیر مـَن نــه ایــن کِه مَرا تــازه نـیستــ
مــَن از تــو نــویسـم و ایـن کـم استـ
خــون هـَر آن کــه نـگفـتـَم به پــآی
آیــآ آمـدَنــَـتــ را بــَها استــ


هَـر هـفـته جــُمـعه شــود تــا
حــداقــل را منـتـظــرتــ جــا بـزنــيم
و دُعــا كنــيـم كــه بـيــايــد
و بگــويــيم ايــن جـُمعـه بـيــايــد

ے-نویسم برای مـــردے که گوشهـ شکستهـ استــــ...


رُفَقــآي عــَزيــز بــه دوستــآن خـودتــون بــزنـيد تــا ايــن
دُعــا بيــشتــر بــشه
این هـم مـثل بــا هــَم ســاعت زمــزمه دعــای رو..

http://boloke13.com/i/attachments/1/147085805..._large.jpg


بــَراي لُطفا

【♥ اَلّلـهُــمَّـ ؏ـجّــل لِـوَلیِّــڪَ الـفَــرَج ♥】

دَر ديــدگـاه نَمآييد
82cb79a52f809cabe1f11594f426779f-42513.PNG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
39 دیدگاه · 1395/05/28 - 00:39 در MeLoDi sO.. · ش: 1308691960 ·
27 بازنشر: و 20 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
خــواهــرم پــاک بمــون تاجــهانم بــماند.
دخــتر هســتی ؟؟ چــقدر بــرای پــاک بودن کــردی ؟
پســر هستی؟چــقدر کــردی تــا ایــن حــریم پــاک بمــونه ؟
دخــتران درفــضای مــجازی فــعالیت مــی کــنند.
ولی همیــشه بانــگرانی وتــرس مــی کنند.
چــون ديــگر به هم جنــس هــاي خودشان هم نــدارند.
چه برســد به هــاي مــخالفــشان
دختــرانی كه در فــضاي مجــازي ميــكنيد,
بــه هيــچ كــسي نكــنید
تــا از آن مطــمــئــن نــشــديد.
كساني هســتن دختــرن وشــماره هاي شــمارو ميــگرن و بيــن ميــكــنن
باشــيد...حــرف خــصــوصــی:
خــواهرم هستــی؟
خــواهرم مــی دانی فضــای مجــازی هــم تمــوم میــشه
وکلــی برایــت مــی مانــد؟
خواهرم اگر باشــی
هــرگزصدای مــهربانانه ات دیــگران نخــواهد شــد.
هــرگزعکــس هــایت بــرای دیگــران به در نخــواهد امد.
هــرگــرشمــاره در اخــتیار هــر کســی نخــواهد بــود
راســتی موبــایلت را مــادرات بــرایت یا پــدرت؟
از هــدیه ای که ایــن تقــدیمت کــردن شــایســته استــفاده کــردی؟
خواهــرم اگــر نبــاشــی
همــون پســری که برایش
کردی دنـبال دخـتری دیگـر خـواهد بـود
خـواهـرم اگـر نبـاشـی
مکـافـات گـمراهـی پسـری بـر اضـافه خـواهد شـد
خـواهـرم بـمون تـاجـهانم پـاک بمـاند.


پـسـت :
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2-به منـاسب ولـادت حضـرت معـصومه (س) به تمـام گرامی
513امتیـاز داده میـشود.
جهـت دریافت این هدیه تاتاریخ 18 مرداد در این پسـت اعـلام حـضور کـنید.
3-حتـما مطـالـعه کنـید.
لـیـنـک
http://1y1.ir/QI
4-افزونـه سنجـاق کـردن پسـت در گـروه هـم نـصب شـد.
لیـنـک
http://1y1.ir/bR
5- از کـتاب خـانـه بلـوک13 بـازدیـد کنـید.
لینـک
http://1y1.ir/GE
6-زنـگ بـازی در بـلوک13 به صـدادرامـد.
لیـنـک
http://1y1.ir/uJ

:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .


index.jpeg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
80 دیدگاه · 1395/05/15 - 17:41 در TEHRAN · ش: 1308662605 ·
43 بازنشر: و 36 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
♥•°o.O Nafas_Blue O.o°•♥

+ + + + + + + +

" "چه غم اين همه داريم
تا هسـت درِ خانه ی ديگر

[]

==========================

+√بـــلـوک :

ار ایـنکہ این صفحہ رو انتخـآب کـردیـد

بـرآی بـودنـآ ، رو داشتــنآ

تــو و هـم دیـگہ بـودنـآ

واقعـاً بـآعــث .. !

وازایــنکہ بہ [ ]احتــرام میـزارید

ومـطآبـق اون میکنـید رو داریــم ..!

وهـمہ اینـها از بـود بـرای شمـآ بہ

+[ ]+

، شــآدکآمــی و رآ بــرایتـآن

==========================

+ :
شمـاهـم بـآفعـآلیـتِ
یـکـی از هـآی بآشید:.:.:.: :.:.:.:
1438481496045270.jpg
امضا: وَقْتْـی [ تــٌ ـ ـ ـو] غَمْگْینـی ، خِیـ ـ ـلی غَـمـْ اَنگیزَمـ ..~×
33 دیدگاه · 1395/02/23 - 20:59 در بهتــرینِ.. · ش: 1308480195 ·
9 بازنشر: و 2 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
سـلـام بـراقـاجـان حـضـرت (ع)
سـلـام بـر یـک بـنـی هاشـم
سـلـام بـربـرادرابـاعـبـدالـلـه (ع)
سـلـام بـر تـمـام ارمـنـی هـا
سـلـام بـربـرادر حـضـرت (س)
سـلـام بـراقـای
سـلـام تـاسـوعـا
روزی کـه خـداونـدشـمـارا افـریـد ایـه
فـتـبـارک الـلـه الـخـالـقـیـن را نـازل کـرد.
نـوشـتـه انـددرروزولـادتـتـان درخـانـه شـادی بـزرگـی بـود.
هـمـه هـم بـودنـد هـم چـشـمـانـشـان ابـری بـود الـبـتـه گـریـه شـادی بـود.
ازبـس کـه شـمـا اقـایـیـد و از هـزارسـال مـی گـذارد ومـا هـمـچـنـان درروز ولـادتـتـان
هـم هـستـیـم وهـم گـریـه شـادی مـی کنـیـم.


حـرف :
غـمـگـیـنـم مـثـل مــصـطـفـی مصطفی کـه نـمـی دانـد بـه کـدام شـفـاخـانـه
سـربـزنـدتـا پـسـرش را بـگـیـرد.
یـاابـوالـفـضـل (ع) نـوکـرتـان مـدتـی اسـت کـه در .
مـی دانـم مـی دانـیـد.
مـی دانـم کـه حـکـمـتـی دارد ولـی نـظـر کـنـی؟
مـی دهـم هـر چـه شـمـا امـری کـنـیـد انـجـام بـدهـم.
فـقـط مـصـطـفـی بـشـه.
اگـرراهـی دارد اگـر صـلـاح اسـت شـفـای ایـن را بـده.

(((هـر مـوقـعـه ازشـمـا نـوشـتـم گـرفـت)))
از بـس کـه .
ارزو دارم یـک روز گـوشـیـم زنـگ بـخـوره وخـبـربـدهـنـد کـه خـوب شـده.
یـعـنـی مـن اون روز را بـبـیـنـم؟؟پـسـت :
وهـمـچـنـان ادامـه دارد...:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2- انـتـقـاد یـا پـیـشـنـهـادهای سازنـدیـتـان را در ایـن اعـلـام کـنـیـد.
لیـنـک
http://boloke13.com/Emergency
:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .
2-اعـیـاد شعـبـانـیـه بـر هـمـه کـاربـران تـبـریـک وتـهـنـیـت بـاد.


index.jpeg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
24 دیدگاه · 1395/02/22 - 12:59 در رنـگــ خـ.. · ش: 1308477262 ·
20 بازنشر: و 13 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
عـیـد بـزرگ تـبـریـک وتـهـنـیـت بـاد.
سـلـام بـه شـمـا عـزیـزان وبـزرگـواران کـه هـمـیـشـه در حـال بـا مـا هـمـراه بـودیـد.
بـلـوک13 بـا یـک نـفـر بـزرگ نـشـد بـلـکـه بـا هـمـت و یـاری شـمـا عـزیـزان بـزرگ شـد.
از هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه بـا وجـود شـبـکـه هـای و شـبـکه هـای اجـتـمـاعـی دیـگـر
بـلـوک13 را بـرای اشـتـراک انـتـخـاب کـردیـد مـمـنونـیـم.


حـرف خـصـوصـی:
از روزی کـه بـلـوک 13 شـروع به فـعـالـیـت کـرد وبـزرگـان زیـادی را دیـد وبـا حـمـایـت
ایـن بـزرگـان بـسـیـار خـوب وعـالـی داشـت.
عـزیـزان وبـزرگـانـی هـم الـان هـسـتـنـد کـه هـنـوز بـه بـلـوک13 لـطـف دارنـد کـه ازشـون .
یـکـی از اون دسـتـه از افـرادی بـود کـه کـمـک هـای شـایـسـتـه بـه بـلـوک13 داشـت
کـه اکـنـون در بـیـن کـاربـران نـیـسـت. بـرای ایـن بـزرگـوار هـم ارزوی وتـنـدرسـتـی داریـم.
واز هـمـه شـمـا عـزیـزان کـه در هـمـه بـه بـلـوک13 لـطـف داریـد مـمـنـونـم : )


پـسـت بـعـدی:
روزی کـه خـدا خـودش را کـرد.
:
1-گـزارش هـر روز بـررسـی مـی شـود.
2- از هـمـه عـزیـزانـی کـه درکـانـل بـلـوک 13 کـمـک کـردنـد مـمـنونـیـم.
3-بـه مـنـاسـبـت مبعث پیامبر مهربانی ها بـه هـمـه کـاربـران 1013 امـتـیـاز داده شـد.
4-به تــمام کــاربرانی کــه بــه اعــضای جــدید و امــدگویی مــی کــنند
بــه رســم و تــشویق 2013 امــتیاز داده شــد.
اســامی افــراد در مــی بــاشد.
5- امـوزش هـای سـایـت را از ایـن لیـنـک بـبنـیـد.
http://boloke13.com/amoozesh

:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .Untitled_1.jpg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
36 دیدگاه · 1395/02/19 - 01:50 در رنگارنگ · ش: 1308469802 ·
23 بازنشر: و 16 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
حـدود 30 مـاه از فـعـالـیـت 13 گـذشـت...
عـده ای عـزیـز شـدنـد
عـده ای وبـزرگ شـدنـد
عـده ای بـزرگ وبـزرگوارتـر
ولـی عـده ای...
عـده ای کـه ازفـضـایـی مـجـازی اطـلـاعـات نـداشـتـنـد
عـده ای کـه از وحـرام خـدا خـبـر نـداشـتـنـد
عـده ای کـه دخـتـران وپـسـران را فـرض کـردنـد
خـلـاصـه بـگـم عـده ای در ایـن 30 مـاه بـاخـتـنـد وخـیـلـی بـاخـتـنـد...

حـرف خـصـوصـی:
از3 اسـفـنـد تـا 25 فـروردیـن چـهـار نـفـر از کـاربـران را بـه صـورت زیـر نـظـر گـرفـتـم
وامـار فـوق الـعـاده بـدسـتـم رسـیـد.خـوب کـه بـررسـی کـردیـم دیـدیم ایـن افـراد
بـا چـنـد نـفـر ازغـیـر هـمـجـنـس هـای خـودشـون هسـتـنـد.
خـواسـتـم بـگـم یـا بـرادر مـن اگـر قـصـد داشـتـی خـواهـر یـا بـرادر داشـتـه بـاشـی
یـک خـواهـر یـا یـک بـرادر هـم کـافـی بـود نـه 4 خـواهـر یـا
خـواسـتـم بـک از تـه دل دلـم بـراتـون
دلـم بـرای ومـادراتون سـوخـت.
تـوی یـک فـاجـعـه هـسـتـیـدبـه بـیـایـد.
خـواسـتـم بـگـم شـمـا هـا داریـد بـاخـودتـون مـیـکنـیـد؟
خـبـر از امـام زمـان (عـج) داری؟درمـجـازی بـرایـش چـه کـردی؟
خـبـر از فـرامـوش کـردن در بـیـن مـردم داری؟
خـبـر داری عـده ای از جـوانـان مـا در نـابـود شـدنـد؟
بـعـضـی از مـوقـعـه هـا خـوبـه از خـودمـون بـپـرسـیـم در
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟
چـیـکـار مـیـکـنـیـم؟


پـسـت بـعـدی:
افـزونـه هـا و حـمـایـت عـزیـز


:
1-شـرایـط عـالـی بـرای کـاربـر وگـروه هـای رسـمـی ایـجـاد کـردیـم
لـیـنـک
http://1y1.ir/rasmi
2-بـرنـامـه ویـژه بـرای کـانـل تـلـگـرام بـلـوک13 داریـم.
در صـورتی که می تـوانـیـد کـمـک کـنـیـد بـه بـنـده پـیـام خـصـوصـی بـدهـیـد.
3-افـزونـه فـریـاد گـروه و پـروفـایـل هـم نـصـب شـد.
لـیـنـک
http://1y1.ir/faryad


:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .index.jpeg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
61 دیدگاه · 1395/02/5 - 23:23 در سوتـه دلان · ش: 1308442344 ·
24 بازنشر: و 17 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
ೋღ ღೋ

√√نمیدونم چی بزارم
نمیدونم ی مناسب ؟!
بگم ، ، ،

√√نمیدونم!
شایدم ویژگی هستن که باعث میشه در همه
ها روپیشه کنن جلوی همه ها پیش بگیرند،
جلوی باشن برای همه ها ارزش باشند
کنیم و ببینیم کنیم و ببینیم
بعضی ها[ ]،فقط شبیه هستند
اند در [ ]به معنای واقعی هستند

◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠

گـذشتیـم زهـرچیـز کـه بـر مـا
گفتـند دلـشان از است

⧉دلـمـان از نیسـت مهـرمـان است
دلمـان از نیـسـت صـبـرمـان اسـت

⧉پـشـت هـای مـا خـفـت سـت
پشـت هـامـان مانـدست

گَـر بـه بـزنـیم
قـدمی بـه بـزنیـم

هـامـان در در است
را میـگـردیـم اسـت

هستـیم ما تکـیه گـاه
گـر نـمـی گـوییـم دل هـامـان ؟!

از نـیـست هـای شهـرم
ی مـهـر هستـنـد بـا پـنـهانـی

◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠◡◠

√√امروز ای شد برای از

بارهاگفتم بازهم میگم از ازاینکه باعث
این و ممنونتونم

√√ به همه برسید
و های توی زندگیتون بخوره

◥لـــوتــی منـش تـریـن بلـوک ◤
◢ آقـآ ali68 و آقـآ FOTROS
◀ روزتـ ـ ـ ـ ـ ـون مـ ـ ـ ـبارکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ▶

√√ ای پیدا نکردم !
فقط این[ ها و تقدیمـتـون ]
خـدا حـافـظ و پـناهـتون بـاشه

http://1y1.ir/happy-men-Day

[]

:.:.:.: :.:.:.:
happy-men-Day.jpg
امضا: وَقْتْـی [ تــٌ ـ ـ ـو] غَمْگْینـی ، خِیـ ـ ـلی غَـمـْ اَنگیزَمـ ..~×
12 دیدگاه · 1395/02/2 - 01:14 در خـود نـویس · ش: 1308434612 ·
5 بازنشر:
FOTROS
FOTROS
سلام خدمت رفقاي

مخلصم

این ماه :
بهتـریـن عکـ ـس تـوی

شده از طَرفِ :
ƲσOσOʝმƙ ツ یِــحِـسِ مُـبـهـمـــ ツ

【“يـكي از بــهتـَرين هاي عُمرَم رو “】
تو اِمسآل گِرفتَم
كَسي كِه بآهآش خآطــِره دآرم
كِه هَمش بآهَم
【“ چـِقَد شِعر بَرام “】
فـَقط اِمسال اين بـود
چـِرا هـي ميكَرد نِميگــُفتـ
نــَه اَز بــود و نـَه از
خـيلي خَستِه بــود حآل نِداشتــ اَز بُلند بـِشه بشيــنه
【“ خــوابـيده بــود “】

【“خـيـلي بَراش تَنگ مـيشه هـَمـيشه “】

+ دآدآشم و بُزُرگَم سَر

:7:30 صبح
: 1395/01/01

◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐

:

1).عکس بـرای تآریـخ تآ بآشد

2). حتما بآشید

3).دوستآن دعـوت شده ، در پستـی در چآلـش شـرکت کنیـد
و به از دوستـآن بلـوکیتـون خطاب بزنید

4). پسـت ها همـگی در ارسـال شود .
لــینـک گروه : [ http://boloke13.com/CHALESH ]

◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐◓◑◒◐

دَعوَت ميـكُنَم اَز خـوبـَم :
sadwf.__
مَهسا ╰☆╮ ყεƙἶ-ყεძօղε ╰☆╮
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸شِـــکارچیـــҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸
ولگـرد BLOKE13

مُنتظر هستم
chalesh13.JPG
امضا: 【♥ اَلّلـهُـــــمَّـ ؏ـجّــــل لِـوَلیِّــڪَـــــ الـفَـــرَج ♥】
18 دیدگاه · 1395/01/31 - 17:28 در ChaLesh · ش: 1308431654 ·
18 بازنشر: و 11 کاربر دیگر
میـــنا
میـــنا
آمـوزش نحـوه استفآده از و

+ + + + + + + +

اگـر ایـن روزهـا سـری بـه
یـا خـودتـون زده بـاشیـد
بـا قـسـمـتـی جـدیـد بـه عـنـوان
[ ] یا[ ]بـرخـورد مـیـکنـید
ایـن افـزونـه بـه بـه بـلـوک شـده و
منتـظر هـای شـمـاسـت ..
بـرای ایـن افـزونـه :

:

1).در قـسمـت
[ http://boloke13.com/settings/profile ]

پایین سمت راسـت بـا عنـوان[ ]وجود دارد
که مـورد نـظـرتـون رو مینـویسید و در ذخیـره رو میـزنـید

+ایـن در قسـمت کـاور فـعال میـشود

[مـطابـق تـصـویـر ]

:

2). بـه قسمـت رفـته
پایین قسمت کـادری جـدیـد بـا عـنـوان[ ] وجود دارد
رو نـوشتـه و در آخـر رو بـزنـید

+این در قـسمـت پـایـیـنی فـعـال میـشود

[مـطابـق تـصـویـر ]

و درآخـر بـآ هـای قـشـنـگ رو زیـبـاتـر کنـید ..

:

1). بـرای و ایـن و
بـاید از طـریـق طـراحـی و
پـس زمیـنه و اقـدام کنیـد
[ http://1y1.ir/g9 ]

2). سـوالـی داشتـید درخـدمتــم ..

++پـیروز بآشید

:.:.:.: :.:.:.:
58.jpg
امضا: وَقْتْـی [ تــٌ ـ ـ ـو] غَمْگْینـی ، خِیـ ـ ـلی غَـمـْ اَنگیزَمـ ..~×
29 دیدگاه · 1395/01/30 - 22:13 در amoozesh · ش: 1308430054 ·
17 بازنشر: و 10 کاربر دیگر
ali68
ali68 (مــديــرارشــدسايــت)
خـوانـدن ایـن پـسـت اسـت.
سـال را بـا اغـاز کـردیـم.
بـاخـبـرشـدیـم در اوایـل نـو
عـاطـفـه خـانـوم ◀Atefeh▶
تـصـادف کـرده کـه بـا دعـای مـهـربـانـان عـزیـز
نـاظـر خـوبـمـون از بـیـمـارسـتـان شـده
وایـن روز هـا هـم داره امـاده مـیـشـه تـا بـا وبـاانـرژی دوبـاره انـلـایـن بـشه و بیاد
واز هـمـه شـمـا عـزیـزان بـخـاطر ایـنـکـه بـرای سـلـامـتـی اش کـردیـد ازتـون تـشـکر کـنـد.

حـرف خـصـوصـی:
عـاطـفـه خـانـوم بـگـم امـروز هـم دوبـاره هـمـه دور هـم جـمـع میــشـویم
وبـرای سـلـامـتـی خـودت وخـانـواده مـحـتـرم صـلـوات مـی گـیـرم.
عـاطـفـه خـواسـتـم بـگـم روزی کـه تـصـادف کـردی
عـلـاوه بـر ایـنـکـه مـا شـدیـم پـدر مـهـربـان هـم در اسـمـان نـاراحـت ونـگـران شـد.
عـاطـفـه خـانـوم خـواستـم بـگـم نـگـران سـال جـدید نـباش مـاهـم را تـحـویـل نـکردیـم
مـنـتـظـریـم تـا بـیـای و پـستـی را کـه بـگـذاری اون مـوقـعـه تـحـویـل سـال 1395 برای ما خواهد بود.

وحـرف ویـژه وخـاص
عـاطـفـه خـانـوم نـمـی دونـم بـگـم یـا نـه ولـی دل را بـه مـی زنـم ومـیـگـم
خـیـلـی تـعـجـب کـردم کـه عـده ای دوسـت داشـتـن بـیـان وخـبـر کـردنـد را بـدهـنــد
خـیـلـی کـردم کـسـانـی کـه ادعـای دوسـتـی بـاهـات داشـتـن ولـی دائـم بـد گـفـتـن
خـیـلـی تـعـجـب کـردم کـه 3 نـفـر از هـا کـه هـمیــشـه ازشـون تـعـریـف کـردی ولی
دائـم درحـال بـودند و با دروغ هـای بـاعـث نـگـرانـی هـمـه شـده بـودنـد.
خـیلـی تعـجـب کـردم کـه یـک چـقـدر مـی تـونـه بـد بـاشـه
خیـلـی تـعـجـب کـردم کـه یـک نـفـر چـقـدر مـی تـونـه بـاشـه


پـسـت بـعـدی:
مـطـالـعـه نـشـود.


:
1-بـرای سـلـامـتـی هـر مـقـداری کـه مـی تـوانـیـد صـلـوات بـفـرستـیـد.:
1-بـرجـذبـه هـر نـگـاه (عـج) .5656.jpeg
امضا: پدرم کجا رفتی؟
201 دیدگاه · 1395/01/10 - 17:17 در Khatm Gho.. · ش: 1308376605 ·
37 بازنشر: و 30 کاربر دیگر
❤️ فریـــ ناز ❤️
❤️ فریـــ ناز ❤️
ميشــــه؟!

ىـــك صَلّـــوات بَـــراى

سَــلامَــــتىِ خُـــودِتــــون وَ هَـــمه ي عَــــزيزانــــتون وَ اَعضاي

سایتِ بُلُـــوکــــــــــــــــــــ13#

بِفـــــرِستيــــد؟؟

اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد
photo_2021-01-24_06-24-08.jpg
5 دیدگاه · 1394/12/18 - 10:12 در قلبهای مه.. · ش: 1308329217 ·
4 بازنشر:
هادی ابراهیم پور
هادی ابراهیم پور
سلام شب همگی بخیر
1 دیدگاه · 1394/12/14 - 21:19 · ش: 1308319404 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8