Instead dunno maybe bitch

عشقی که درد شد سبزی که زرد شد شامی که سرد شد یعنی عوض شدی بیشتر

Instead dunno maybe bitch
۱ پست
۷۵ مشترک
۱۶ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۵۶
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۵۰۹
بازنشر کرده است.
.... b. زنده بودن ، زل زدن به یک تابلوی قشنگ است ؛. اما زندگی کردن ، لذت بردن ازتابلویی است که چندان زیبا هم نیست!