Instead dunno maybe bitch

عشقی که درد شد سبزی که زرد شد شامی که سرد شد یعنی عوض شدی بیشتر

Instead dunno maybe bitch
۱ پست
۷۲ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۵۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۶۴
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۸۴
بازنشر کرده است.
.... b. زنده بودن ، زل زدن به یک تابلوی قشنگ است ؛. اما زندگی کردن ، لذت بردن ازتابلویی است که چندان زیبا هم نیست!