..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..

×اینجایِه گُروه خآص وا3 بَچه باحالاس××نَه اونایی کـــ_ِه با لآس پَرچَ ... بیشتر

..خطـ خطيـ هايـ خاصـ..
۱۸۷ پست
۱۷۳ مشترک
۴۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۶
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴۴
...........
بازنشر کرده است.
.........
ههههههههه
..........
بازنشر کرده است.
یه دخترو پسر کنار هم بودن یهو پسره میزنه زیر گریه...
دختره میگه چرا گریه میکنی؟
-پسر:کاش کور بودم دیروز با اون پسره نمیدیدمت...
-دختر:پسرخالم بود...
-پسر:اِ پس چرا دستشو گرفته بودی؟؟؟
-دختر:چون مثل داداشمه!!!
-پسر:پس چرا رفتی خونشون؟؟
-دختر:خب رفتم خونه ی خالم دیگه...
-پسره:تا حالا نمیدونستم داداش من پسر خاله ی تو میشه!!!
بازنشر کرده است.
اه باران… سیگارم را خاموش کردی
آن موقع که برای قدم زدن میخواستمت نیامدی
حالا برای داغون کردنم برای چه آمدی
بازنشر کرده است.
:+ اهلِش نیستَمـ !
- اهلِ چـی ؟
+ عاشِق شُدَنـ !
- عِ چِـ ـرا ؟ |:
+ تَرجیح میدَم مالِ خودَم باشَم
بازنشر کرده است.
مـــــــَن دَرْس گـــــِــرفٰــــْتـَمـ،اَزْ ٰ ٖ هَـــــرٓچـــی اومَـــــد بِٰه سَــــرَمـ
دیـــْگـهٖ ٰ ٰوایــــنِمیـسـتَـــــمْ بــــمْ ضَــــــربِه بـزَنـــَن
بازنشر کرده است.
من برعکس خیلی ها------------->:
رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس... ↙
امثالــــــم کــــــ♥ـم نــــــیس ...
فـــــازم غــــــم نیــــــس...
صِـــــــدام بَم نــــــیس...♥ ↙
کمـــــــرم خــــــــَم نـــــــیس...
حرفــــــام ســَـــــم نیــــــس...♥
چشـــــمام نـــــــَم نــــ♥ــیس... ↙
مـــــــن خـــــاص نیســــــــتم...
آس و پــــــاس نیســــــــتم...♥
دنبــــــال مخاطـــــــب خاص نیســــــــتم... ↙
عاشـــــِق یاس نیســـ♥ــــتم...
برای هیچکــــــــس لاستیـــــــــک زاپاس نیستـــــــَم...
من عقـــــــــده ای و بی احسْْــاس نیســـــ♥ــــــتم
بازنشر کرده است.
نه دوست دارم موهامو رنگ کنم ....
نه تاساعت 12شب بیرون باشم ...
نه لب به مشروب میزنم....
موهام به اندازه کافی خاص هست....
تازیر دماغم رژنمیزنم واسه جلب توجه ......
جایی که پسر هست نازنمیکنم چون نازکردنم فقط واسه √یه نفره√بلد نیستم بادورو باشم چون خانوادم بافرهنگن.....
دنبال پول وماشین مدل بالای پسر نیستم....
چون خانوادم برام کم نزاشتن ……عقده ایی نیستم..
بهم بی محلی کنی سمتت نمیام دورتو خط میکشم........
تیپم سادس....
بهم میگن مغرورم چون اهل لاس زدن نیستم....
هرکسی رو غرق محبت نمیکنم بههرکی ازراه رسیده نمیگم دوستت دارم.....
همینم که همینم که هست........~**