Be Shunehaye Ki Tekye Konam By Fateh Nooraee [لینک]
009.jpg
دیدگاه · 1396/02/5 - 14:23 · ش: 1309253070 ·
سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی
سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی
عید مبعث مبارک

ﺭﻭﺯ ﻣَﺒْﻌَﺚ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ، ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ، ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺣﺮﺍ، ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﻧﺎﯾﻞ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺘﯽ ﻭ ﺑﺖ‌ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﭘﺮﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ ﻭﺣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺳﺎﻟﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ «ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ» ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﺮﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ) ﺩﺭ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ، ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﺸﺮﮎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﻧﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ (ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ)، ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﯿﻞ ﺫﮐﺮ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﯿﺴﯽ (ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻮﺭﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ (ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ (ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ) ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺐ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﮐﺮﻡ (ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ) ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

[لینک]
a5364de73ab245d294c4e66891a34a4a.jpg
دیدگاه · 1396/02/5 - 02:27 · ش: 1309252278 ·
سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی
سرگرد پاسدار شهید محمود جدیری کهنموئی
مجموعه تصاویر جدید و با کیفیت ویژه مبعث پیامبر اکرم (ص)96

https://goo.gl/yHxoVK


کانال ايپک گرافيک

https://telegram.me/ipakgraphic_ir

مرکز آموزش تخصصي نرم افزار هاي گرافيکي
جديدترين نرم افزار گرافيکي کامپيوتر و موبايل
جديدترين ترفند و اخبار دنياي گرافيک

وب سايت
ipakgraphic.ir

ارسال مطالب جالب و ناب: مجتبی

https://telegram.me/ipakgraphic_ir
@http://www.ipakgraphic.ir/


_HD
https://telegram.me/ipakgraphic_ir@
ipakgraphic.ir@


#???_ترفند_پنهان_در_فتوشاپ


?

https://telegram.me/ipakgraphic_ir


='socialengine_lnk' target='_blank' href="http://www.ipakgraphic.ir/">http://www.ipakgraphic.ir/


https://telegram.me/ipakgraphic_ir
# PSD_طرحهاي
https://telegram.me/ipakgraphic_ir
[لینک]
webpagethumbnail.jpg
دیدگاه · 1396/02/4 - 20:07 · ش: 1309251414 ·
شیدا محبی
شیدا محبی
دغدغه اصلی مدیران برندها ، صاحبان مشاغل و بنیان گذاران استارتاپ ، دیده شدن و دیده شدن برای افزایش فروش و مشتری است!! ما در شرکت شایگان به شما کمک خواهیم کرد [لینک]
دیدگاه · 1396/02/4 - 14:10 · ش: 1309250907 ·
♛❤ بـانویِ طـَـلـَـبه ❤ ♛
♛❤ بـانویِ طـَـلـَـبه ❤ ♛
من..
همین بانوی چادری..
شش سال است مینویسم..
برای مخاطبی که نمیدانم
کجای این قصه
دستانش سهم دستانم خواهد شد...

:
[لینک]
500x680_1445753113312061.jpg
2 دیدگاه · 1396/02/4 - 13:30 در خـود نـویس · ش: 1309250879 ·
ساحل آفتاب
ساحل آفتاب
اسپانیا دومین کشور بزرگ توریستی دنیا
اسپانیا کشوری در جنوب غربی اروپا و واقع در شبه جزیره ایبری می باشد.همسایگان این کشور به ترتیب از شمال با فرانسه و آندورا ، از غرب با پرتغال ، از جنول با جبل الطارق و مراکش می باشد. این کشور از شرق همجوار دریای آبی و زیبای مدیترانه و از غرب و شمال همجوار با اقیانوس پهناور اطلس می باشد . این کشور با 504030 کیلومتر مربع وسعت پس از فرانسه پهناورترین کشور اروپا غربی و پنجاه و یکمین کشور بزرگ دنیا محسوب می شود که قسمت بزرگی از شبه جزیری ایبری و جزایر مختلف اطراف آن را شامل می شود .
پایتخت کشور اسپانیا شهر مدرن و پیشرفته مادرید می باشد و …
برای مطالعه ادامه مطلب و همچنین رزرو تور و یا بررسی و اطلاع از سایر برنامه های گردشگری سیاحتگران ساحل آفتاب همین امروز با کارشناسان و متخصصین سیاحتگران ساحل آفتاب تماس بگیرید .
Travel.sahelaftab.com
02188656892 [لینک]
دیدگاه · 1396/02/4 - 13:08 · ش: 1309250845 ·
kishtour
kishtour
جزیره زیبای کیش با داشتن آب و هوای بی نظیری و داشتن محیطی تفریحی دلچسب دارای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری می باشد که از این رو باعث شده تا هتل های بسیاری در جزیره کیش ساخته شود که تاکنون ۵۳ هتل با ۴ هزار و ۸۸ اتاق و ۱۰ هزار و۵۲۳ تخت دارد که سطح خدمات هتل های کیش در بالاترین رتبه کشوری قرار دارد. ادامه خبر به گزارش صدا و سیمای مرکز کیش به شرح ذیل می باشد.

رییس جامعه هتلداران با بیان اینکه جزیره کیش از نظر کیفیت خدمات هتلی در بالاترین رتبه کشور قرار دارد گفت: جزیره کیش می تواند با افزایش خدمات با کیفیت آینده خوبی را برای توسعه گردشگری جزیره و کشور رقم بزند و به الگویی برای سایر کشور تبدیل شود.

مسیح الله صفا در دیدار با مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش، عملکرد صحیح این سازمان را عامل رشد کیفی هتلهای کیش بر شمرد.

وی نوروز ۹۶ را در سایه عملکرد خوب سازمان منطقه آزاد کیش روزهای بسیار پر رونق و بی نظیری برای این جزیره بر شمرد و افزود: با وجود اینکه سال گذشته در زمره رکوردهای گردشگری کیش بود در نوروز ۹۶ با وجود شرایط نامناسب جوی نسبت به سال گذشته هم افزایش گردشگری داشتیم و این موضوع نشان دهنده اقدامات صحیح انجام شده برای توسعه گردشگری کیش است.

وی در ادامه به رضایتمندی صد در صدی هتلداران از رونق اقتصادی نوروز ۹۶ اشاره کرد وگفت: صنعت هتلداری کیش به واسطه فعالیتهای زیر ساختی انجام شده رشد کیفی خوبی داشته است و این امر یکی از عوامل استقبال گردشگران از س[!]ت در هتل است.

صفا تعامل و هماهنگی بین بخش های مختلف جزیره کیش را در این دوران یکی از عوامل موفقیت جزیره کیش در توسعه گردشگری دانست و افزود: تعامل خوبی که بین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و ادارات دولتی و بخش خصوصی وجود دارد باعث پیشبرد بهتر و سریعتر امور شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با اشاره به اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در راستای توسعه زیر ساخت ها گفت: برخی اقدامات به ظاهر شهری است اما مزایای آن باعث کاهش هزینه ها و تسهیل امور برای بخش خصوصی می شود.

مونسان در ادامه از اجرای برخی طرح ها به عنوان فعالیتهایی یاد کرد که دستاوردهای آن با گذشت زمان مشخص می شود و بسیاری از طرح هایی که در ابتدا با مخالفت شدید بخش های مختلف همراه بود با اجرایی شدن با اصلاح ساخ [لینک]
تورکیش-تورمشهد.com-news-3.jpg
دیدگاه · 1396/02/4 - 12:37 · ش: 1309250795 ·
ثبت شرکت و ثبت برند نوبل
ثبت شرکت و ثبت برند نوبل
آیا با روزنامه رسمی کشور آشنایی دارید ؟
روزنامه رسمی کشور به عنوان سندی مکتوب و رسمی برای انواع اتفاقات حقوقی کشور ، زیر نظر قوه قضائیه می باشد. درج هرگونه اطلاعاتی در این روزنامه با توجه به درخواستی از یک شخصیت حقوقی و بنا بر تغییراتی در ساختار های حقوقی و یا مربوط به کشور می باشد که با ثبت آن در روزنامه رسمیت پیدا می کند …
برای دریافت مشاوره رایگان برای ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت خودتان و درج ان در روزنامه رسمی با ما تماس بگیرید .
برای مطالعه ادامه مطلب به وبسایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580 [لینک]
دیدگاه · 1396/02/4 - 12:22 · ش: 1309250785 ·
masalehjoo
masalehjoo
www.masalehjoo.com [لینک]
1 دیدگاه · 1396/02/4 - 11:54 · ش: 1309250772 ·
کلوچه "یحس مبهم"  ^_^
کلوچه "یحس مبهم" ^_^
ثروتمندتر از بیل گیتس
از بیل گیتس پرسیدند:
از تو ثروتمند تر هم هست؟
گفت:..... [لینک]
دیدگاه · 1396/02/4 - 09:13 در یِـحِسِ م.. · ش: 1309250466 ·
1 بازنشر:
ثبت شرکت و ثبت برند نوبل
ثبت شرکت و ثبت برند نوبل
نگاهی مختصر به دفاتر پلمپ مالیاتی
پس از ثبت و راه اندازی شرکت و تشکیل پرونده دارایی اشخاص حقوقی باید نسبت به اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی خود اقدام نمایند . دریافت این دفاتر برای تمامی فعالان اقتصادی الزامی است و هر فعال اقتصادی که این دفاتر را دریافت نکند متخلف محسوب خواهد شد . این دفاتر به نواری پلمپ شده و تکمیل و ورود اطلاعات به این دفاتر باید با خط خوانا و بدون خط خوردگی و مخدوشی باشد ….
برای مطالعه ادامه مطلب به وبسایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید .
تلفن : 02188770580 [لینک]
دیدگاه · 1396/02/4 - 00:26 · ش: 1309249831 ·
ساحل آفتاب
ساحل آفتاب
10 دلیل برای مسافرت به اروپا در فصل زمستان

اروپا فصل نمی شناسد و در تمامی فصل های سال ویژگی ها و جذابیت های خود را برای یک توریست و گردشگر به همراه خواهد داشت. اما بسیاری از توریست ها فصل زمستان را فصل مناسبی برای مسافرت به کشور های اروپایی نمی دانند و معتقدند سرد بودن هوا و بارش باران و برف در کشور های اروپایی در فصل زمستان می تواند لذت سفرآنها را کم کرده و بعلاوه آنها نمی توانند از تمامی امکانات گردشگری و لذت های مسافرت به اروپا بهرمند شوند. اما غافل از اینکه فصل زمستان در اروپا یک فصل منحصر به فرد می باشد هر چند ممکن است برخی از تفریحات اروپایی را از دست بدهند ولی در عوض از مزیت های دیگر سفر به اروپا در این فصل بهره مند خواهند شد که برای بسیاری آنقدر ارزش دارد تا تنها برنامه های مسافرت خود را برای این فصل برنامه ریزی کنند …
برای مطالعه ادامه مطلب و همچنین رزرو تور و یا بررسی و اطلاع از سایر برنامه های گردشگری سیاحتگران ساحل آفتاب همین امروز با کارشناسان و متخصصین سیاحتگران ساحل آفتاب تماس بگیرید .
Travel.sahelaftab.com
02188656892 [لینک]
دیدگاه · 1396/02/3 - 23:09 · ش: 1309249737 ·
shabakema
shabakema
شاید هیچکسی فکر نمی کرد وقتی پای اینترنت به زندگیمون باز بشه اینقدر مورد اقبال عمومی قرار بگیره که جزء ضروری ترین قسمت از زندگی ما بشه!!!خرید هامون باهاش انجام بدیم ،از طریق اون پول هامون جابه جا کنیم ،هیچ محدودیت جغرافیایی نداشته باشیم .این ها چند مورد از ویژگی های خوب اینترنته !!
اما الان می خوایم درباره کسب و کار اینترنتی با هاتون صحبت کنیم !!شاید تو ذهن خیلی از ما ها این طرز تفکر وجود داشته باشه که برای شروع هر کاری باید یه سرمایه قابل توجه داشت و نمیشه از صفر شروع کرد
ولی ما میخوایم یه کسب کار اینترنتی به شما آموزش بدیم که بدون هیچ سرمایه ای فقط توی خونه می تونید به کسب درآمد به پردازید
شاید بپرسید امکان نداره !!!!!!!!!!
ولی باید بگم این امکان وجود داره.شما تنها با اشتراک گذاری ویدئو ها در انجمن ها ،فروم ها ،شبکه های اجتماعی و کسب بازدید پول دریافت می کنید.کمترین مبلغی که شما می تونید دریافت کنید 1000 تومان هست و حداکثر اون هیچ سقف خاصی نداره
موضوع فیلم ها میتونه هرچی باشه فقط نباید خلاف قوانین کشور باشه
برای اثبات گفته هامون نزدیک به 40 میلیون تا به حال پرداختی داشتیم و شما می تونید از این افراد بپرسید تا از صحت ادعامون مطلع بشید.
برای اطلاع بیشتر یه سری به سایت ما بزنید. [لینک]
1 دیدگاه · 1396/02/3 - 16:13 · ش: 1309249017 ·
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
هیچ کس، جایِ مرا، دیگر نمی داند کجاست
آنقَــدَر در عشق او غَرقَـــــم، که پیدا نیستــم!
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

【 رحیم معینی کرمانشاهی 】

آهنگِ پروفایلِ بعضیا! p-;
+ حوالی تو - هوتن هنرمند [لینک]
66.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/02/3 - 13:45 · ش: 1309248759 ·
1 بازنشر:
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
هـــــرگز به تو دستــــم نرسد، مـــــاهِ بلندم!
اندوه بزرگی ست، چه باشی... چه نباشی
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

【 علیرضا بدیع 】


+ ماه و ماهی - حجت اشرف زاده [لینک]
10844198_488682324630231_462361966_n.jpg
دیدگاه غیرفعال · 1396/02/3 - 11:12 · ش: 1309248670 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://boloke13.com/m

آخرین آنلاین‌ها