ملودی عشق

آرام جانم ... " تو " سبک کدام متن عاشقانه ای... که تمام اشتیاقم ب ... بیشتر

ملودی عشق
گوناگون
۳۵۸,۸۵۵ پست
۷۱۴ مشترک
۴۶۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۸
مبنای تعداد هوادار رتبه ۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۳
و ۳۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
عصرتنهاييست،
نگاه كه كني ميبيني همه ميدهند جلوي تاكسي بنشينند،
همه ميكنند را بدهند،
هيچكس را براي هميشه اش نميدارد
چون اينجورچيزها گذشته،
وسيله هاي آشپزخانه ها نيازي به ندارند و دوربينهاي
نيازمند كسي نيست كه بتواند بگويد سه،دو،يك..
خودت نگاه كن ميبيني سلفي ها و
ها چقدر#خوب را ميكنند
تا مجبورنشوي از رهگذري در پارك خواهش كني پرتره ي زيبايي از
رسم كند و مجبور نشوي لبخندي از اجبار تحويلش بدهي...
چون نه دوستي هست نه ،همه ي رهگذر ها درحال كردن پيام هستند،
هركدام از را به تنهايي ميدهند،
اگر ناكرده روزي از اجبار سوالي از كسي پرسيدي حتما بابت
دار شدن تنهايي اش عذر بخواه،
يادت باشد آن چند نفري كه هنوز دوروبرت هستند را نپراني،
مراقب دوستیهایمان باشیم...
لینک
306.PNG
مشاهده ۲۵ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ
ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍرﻩ ،
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ
ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ
ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﯾـﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿـﻦ ﺭﺍ.
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ:
ﭘﺴﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮﺷﺐ
ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻧسل ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾﺪﻡ…
ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣـﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
“ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩست ﻧﺪﻫﯽ”
ضض.jpg
بازنشر کرده است.

دلتنــگ آن نبــاش
ڪه بی ستـــاره است
گاهی زبان
فقـط یڪ اشـــاره است ...

1053500x581_1483221980290471.jpg
بازنشر کرده است.
یکــــے بـا مَشـروب فِـکر خُـدا
یکــــے تـو مَســـجِد فـِکر زَنــا
یکــــے مــٰانتـو و ذِکـر خُدا
یکــــے چـــــٰادُر و فَحشــا❗
یکــــے مُوے سیـخ و غِیــّرتــ
یکــــے تَسبیـح بِدَستــ و بے غِیــّرتــ
یکــــے بــٰا تیــغّ ریـشِ زَده
یکــــے بــٰا ریـشِش تیــغّ زَده
یکــــے از نَدارے رَفتــ پـٰاے دار
یکــــے خوشــگُذرونو مــٰایـہ دار
یکــــے وِلگَرده تا آخَـر شَـــبــ
یکــــے جُـــون میکنہ تا آخَر شَبــــ
یکــــے تو خیابــون میره دُور دُور
یکــــے بَچَش مَریضہ پول نَداره واسِ دُکتُر
چیـــــہ حاجّے بـــازَم بِگَم❓
یکــــے اَعصّابــ نَداره قــٰاطیہ
یکــــے با زِیــدِش تویـہ پـارتیـہ
یکــــے عادَتــــ کرده بہ تنهایے
یکــــے لاس میزنــہ اُونَـم چَنتایے️
1053500x888_1523456960811867.jpg
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.

باران که شدی مپرس این خانه کیست
سقف‌حرم ومسجد ومیخانه یکیست
باران که شدی پیاله ها را نشمار
جام وقدح وکاسه وپیمانه یکیست

1053500x500_1437913093450273.jpg
بازنشر کرده است.
آدم ها شبیه هم عمر نمیکنند...!
یکی زندگی میکند، یکی تحمل...
آدم ها شبیه هم تحمل نمیکنند...!
یکی تاب می آورد، یکی میشکند...
آدم ها شبیه هم نمیشکنند...!
یکی از وسط دو نیم میشود، دیگری تکه تکه...
تکه ها شبیه هم نیستن...!
تکه ای یه قرن عمر میکند تکه ای یه روز...
500x888_1588542945873450.jpg
بازنشر کرده است.
گاهی...!!
باید نبخشید، کسی را که بار ها او را بخشیدی و نفهمید؛
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد!!
گاهی...!!
نباید صبر کرد، باید رها کرد و رفت؛
تا بدانند که اگر ماندی رفتن را بلد بودی و ماندی!!
گاهی...!!
بر سر کارهایی که انجام میدهی باید منت گذاشت؛
تا آن را کم اهمیت ندانند!!
گاهی...!!
باید بد بود، برای کسی که؛
فرق خوب بودنت را نمیفهمد...!
1053500x624_1509656413170325.jpg
بازنشر کرده است.

آرزوهایی هسـتند
به نام "آرزوهایِ محـــــال"
تو یکی از آن هایی!

1053500x625_1501130859158553.jpg
بازنشر کرده است.
آهنگ ماه دلم از

ای ماه دلم اشکامو ببین
ببین که از تو سینه پر می زنه به هر دری پر میزنه تو رو خدا ببین
درمون دلم بیداره توئه چجوری ارومش کنم دلی رو که اینجور گرفتاره توئه
بیا پیش دلم باش یه کم یا بیا و بیوفت از چشمم
یا که دلو از جاش بکن ماه من
بیا پیش دلم باش یه کم یا بیا و بیوفت از چشمم
یا که دلو از جاش بکن ماه من
دانلود آهنگ هوروش بند ماه دلم
تمومه این شبارو با یادت
قدم زدم این کوچه ها شاهد
بپرس چجوره حالِ این عاشق
همه درارو بستی روم آخه
چجور بیام سراغت تو تا کی
بشینم این گوشه غریب عاشق
بیا پیش دلم باش یه کم یا بیا و بیوفت از چشمم
یا که دلو از جاش بکن ماه من
بیا پیش دلم باش یه کم یا بیا و بیوفت از چشمم
یا که دلو از جاش بکن ماه من
بازنشر کرده است.
خودت میدانی، من اهل پارک و کافه و سینما نیستم. قرارمان همان کوچه قدیمی
تو نذری بیاور من در باز میکنم
تو لبخند بزن
من
م م ن
م م....
بشقاب شکست
1053500x644_1454511082026457.jpg