خدا باورید؟
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
عشق
اعتبار: نامحدود
چقدر باور دارید؟
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
مسافرت
اعتبار: نامحدود
قلیان
اعتبار: نامحدود
خیانت
اعتبار: نامحدود
نماز و روزه
اعتبار: نامحدود
از کدوم بیشتر میترسی؟
اعتبار: نامحدود
کدوم؟
اعتبار: نامحدود

پرسشی دارید ؟!

ایجاد نظرسنجی جدید