رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۵,۴۶۸ پست
۵۱۶ مشترک
۴۴۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
بازنشر کرده است.
امشب خیلی دعا کنید واسه خودتون واسه عزیزانتون واسه همه
واسه منم دعا کنید
حاجاتون از خدا بخواید برا همه بخواید صلح آرامش برای کودکان بخواید
و از همه مهمتر فرج حجت خدا
التماس دعا
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
آقا جان ..
هم گرفتار دل هستم هم گرفتار تو
دیدگاه غیرفعال شده است.
هفت مرتبه بگید یا ارحم الراحمین
یعنی ای بخشاینده تر بخشایندگان
دیدگاه غیرفعال شده است.
ده مرتبه بگید الهی العف
یعنی ای خدا من ببخش
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
دو رکعت نماز؛ در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند و بعد از فراغ ۷۰ مرتبه اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَاَتُوبُ اِلَیْهِ بگوید.
دیدگاه غیرفعال شده است.
فرشته ها تا صبح میان کنارتون هی بهتون سلام میدند
شما هم مودب باشید جواب سلام بدید سلام هي حتي مطلع الفجر
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
آرزوهاتون روی کاغد بنویسید
دونه دونه اونا رو بیرون بکشید و با خدا چون بزنید که تو سرنوشتون قرار بده
دیدگاه غیرفعال شده است.
.
IMG_20190524_222834.png
چراغ خواب اتاقم واسه بار دوم ترکید
محافظ قطع شد نتم پرید
خدایا قربونت برم من هنوز شروع نکردم بذار یه کم بگذره بعد مورد عنایت قرار بده
دیدگاه غیرفعال شده است.
ماه رمضون که میشه خیلی دلم میگره
چون بعد از ماه رمضون یکی از عزیزای زندگیمو از دست دادم
امشب باز ام از اون شباست
دیدگاه غیرفعال شده است.