رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۹,۱۵۵ پست
۵۴۳ مشترک
۴۵۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.

مگه این روزارو بی تو میشه تکرار کرد
تو یه خوابی که ازش نمیشه بیدار شد
شاید یه شب بارون شاید یه شب دریا
دست منو بذاره تو دستات

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

شاید همین فردا ببینمت آروم بگیرم باز

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

مگه این روزارو بی تو میشه تکرار کرد

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

شاید یه شب بارون شاید یه شب دریا
دست منو بذاره تو دستات

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

شاید که راه خودمو گم بکنم
اما راه قلبتو نه

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

شاید که دیگه هیچیو حس نکنم
اما نفساتو چرا

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.


شاید صدای بارونو نشناسم
اما صدا پاتو چرا

دیدگاه غیرفعال شده است.
سلام بچه ها
شوماا آدم با اراده ای هستید یا بی اراده ؟! و چرآآآ ..
مشاهده ۷ دیدگاه دیگر ...
  • mohsen ghavami✔

    بی اراده ...بهتر شدم ی کم

  • sanam

    بی اراده ...بهتر شدم ی کم
    ب نظرم دس خود ادمه

بازنشر کرده است.
‏ماه رمضون بعد از اینکه ربنای شجریان و سریالای عطاران از تلوزیون پخش نشد دیگه ماه رمضون نشد ...
بازنشر کرده است.

..[ ❤️ ]...
:

کاش‌ از‌ عُـــمر،
شبـــے تا بِه ‌سَــحر‌ ،
چــون‌ مهتــاب

شـــبنمِ‌ زلــفِ
نـــوشم‌
و‌
خوابَـــمنَبَـــرد...!!

740C279D-895C-4D70-BD4F-5CD16FFB9ECA.jpeg
دیدگاه غیرفعال شده است.