رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۳,۴۴۱ پست
۵۰۷ مشترک
۴۳۹ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
..
1541875583435718_large.png
تازه واردا در گروه رنگ خدا عضو شید
شبتون بخیر
1541875534980717_large.png
بازنشر کرده است.
تنبلـاا روزمـون مـبارک
مشاهده ۴ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
حضرت آقا...
در هر نفسم برای تو میخوانم...
لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ...
thumb_HamMihan-20188295018423545921541324301.6898.jpg
بازنشر کرده است.
چه برکتی دارد#دوست داشتنت خدا
بازنشر کرده است.
..
IMG_20181114_231341_787.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
با من رازی بود
که به کو گفتم
با من رازی بود
که به چا گفتم
تو راهِ دراز
به اسبِ سیا گفتم
بی‌کس و تنها
به سنگای را گفتم
شاملو
دیدگاه غیرفعال شده است.
در به درتر از باد زيستم
در سرزمينى كه گياهى در آن نمى رويد.
اى تيز خرامان!
لنگى پاى من
از ناهموارى راه شما بود...
احمد_شاملو
1542179875420591_large.jpg
دیدگاه غیرفعال شده است.
از فـاصـلـه ی یـکـی هـسـت
تـا
نـگـرانـی مـنـی
جـاده ی یکـطـرفـه نـبـودنـتـ را سـتـایـش مـی کـنـم
جـاودانـه مـانـدی و مـرگـ پـایـان هـیـچ کـبـوتـری نـیـسـت
چـهـارمـیـن سـال آسـمـانـی شـدنـت مـبـارکـ
آقـای خـاص
mortezaphashayi.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
تلنـــــگر
اگر رؤیاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان می کند، تا رؤیاهای او را بسازید!
آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا
آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!
اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید.
اگر اضطراب دارید، درگیر آینده!
و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می برید.
پس در لحظه زندگی کنید...!
قدر لحظه ها را بدانید!
زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.
یک نکته را هرگز فراموش نکنید :
لطف مکرّر، حق مسلّم می گردد!
پس به اندازه لطف کنید...
از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟
چون سعی می کند با دروغ های پی در پی، شما را قانع کند!
غصّه هایتان را با قاف بنویسید تا هرگز باورشان نکنید!
انگار فقط قصّه است و بس...
هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!
پس مراقب گفتارتان باشید...
جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد
وگرنه خوابمان می برد!
دست اندازها نعمت بزرگی هستند...
و نکته آخر :
هیچ وقت فراموش نکنید که :
" دنیا تکرار نمی شود . . . ! "
سیمین_دانشــــور
دیدگاه غیرفعال شده است.