رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۴,۹۷۳ پست
۵۱۴ مشترک
۴۴۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۱۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
دلخوش به خنده های منِ خیره سر نباش!
دیوانه ها به لطف خدا غالبأ خوش اند …!!!
مشاهده ۲ دیدگاه دیگر ...
بازنشر کرده است.
آغـاز سـال 1398 تـبـریـک و تـهـنـیـت
Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو— حتما قشنگ میشود امسال حال تو
با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل — فرخنده باد ‏روز و شب و ماه و سال تو
پیشاپیش عیدتون مبارک
matn-tabrik-norouz-3.jpg
ولی بازم میگم حیف زمستون رفت ..
عیدتون مبارک
دیدگاه غیرفعال شده است.
خانواده عمو تخم مرغی با عیال جانشون و فسقلیشون
کاری از پروایی
خیلی خوشجله شما هم نظر بدید
1553095520184577_large.jpg
فردا تولد کیه بهش تبریک بگیم
دیدگاه غیرفعال شده است.
فقط تخم رنگی های هفت سین ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
تقویم من قرمز تقوم شما چه رنگ ِ ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
تقویم 98 یه مروری کردم
بیشترین تعطیلات در ماه فروردین
چه خوب تعطیلات داره کم و کمتر میشه دلم براتون سوخت ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
نخودچی و تمام ترکیبات با نخودچی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.