رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۱,۹۲۱ پست
۴۹۷ مشترک
۴۳۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴
و ۶ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.

⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .

مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...

‏چقد حسای نوجوونی خوب بودن
هیچوقت دیگه قلبم اونجوری تند واسه دیدن کسی نمیتپه

‏نذارین حرفی تو دلتون بمونه. بعدها بخاطر حرفای نزده بیشتر افسوس میخورید تا حرفایی ک ب زبون آوردین.

بازنشر کرده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
آن گونه دوستم بدار
که گرهی از هم بگشاییم
تنها ، دلبسته ی من مباش
چنان ، دوستم بدار
که هر روز شوقمان بیشتر شود
مگو ! به مرگ تو ،
برای من نمیر
نَه ، چنان مکن
زنده باش و دوستم بدار
فقط همین !
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
همیشه دلم خواسته بدانم
لحظه‌های تو بی من
چطور می‌گذرد؟
وقتی نگاهت می‌افتد
به برگ
به شاخه
به پوست درخت
وقتی بوی پرتقال می‌پیچد
وقتی باران تنها تو را خیس می‌کند!
وقتی با صدایی برمی‌گردی
پشت سرت
من نیستم !
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
گاهی میانِ خلوتِ جمع
یا در انزوای خویش
موسیقیِ نگاهِ تو را گوش می‌کنم!
وز شوقِ این محال ،
که دستم به دستِ توست،
من جای راه رفتن
پرواز می‌کنم
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.


ز تو جز تو نخواهم
اگر عشقت گناه است
ببین غرق گناهم..‌

بازنشر کرده است.

❁❀ Hasti ❀❁
.
.. { ❤️ } ..
.
رفته ای از بر ما
چشم به راهیم بیا
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
بنشین روی صندلی کنار شومینه
چشمهایت را ببند
و بخار چای قند پهلویت را نفس بکش؛
میخواهم همه ی این تصاویر را بنویسم!
فقط
ترس دارد !
قلب آدمها طاقت این هیجان را دارد ؟!
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.

.
.. { ❤️ } ..
.
اعتباری که آیینه به چهره ات میده هر چقدر هم معتبرت کنه وقتی تو چشم کسی اعتبار پیدا نکنه دو زارم نمی ارزه
.
.. { ❤️ } ..
.

Untitled.png
دیدگاه غیرفعال شده است.