رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۸,۴۲۱ پست
۵۳۹ مشترک
۴۵۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۳
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۷ دیدگاه دیگر ...
تو سختی آسونت شدم
تو دردا درمونت شدم
ناجی پنهوت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
یه جوری مدیونت شدم
سنگ خیابونت شدم
راهی میدونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
خادم و دربونت شدم
اسیر زندونت شدم
گلاب کاشونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
دنا و هامونت شدم
نزدیک تر از جونت شدم
رگت شدم خونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
سه ماه تابستونت شدم
الوند و کارونت شدم
دشت های ایرونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
تو ایونت شدم
خراب و ویرونت شدم
گل گلستونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
آفتاب و بارونت شدم
اشک های غلطونت شدم
عطر گلابدونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
برف زمستونت شدم
رسوا و حیرونت شدم
چک چک ناودونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
قهوه فنجونت شدم
شمع تو شمعدونت شدم
خاک تو گلدونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.
عاشق و مجنوت شدم
نخونده مهمونت شدم
کلی پریشونت شدم
اما بازم نیومدی ..
دیدگاه غیرفعال شده است.