رنـگــ خــدا

▬◖ رنگ خـכائے و چه رنگے از رنگ خـכائے بهتر اωـت ؟ و ما تنها عباכت او ... بیشتر

رنـگــ خــدا
۲۴,۱۷۶ پست
۵۱۳ مشترک
۴۴۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۴

فعالین امروز

و ۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
⇐ مــن ، تـــو و مــا دســتــه جــمـعــی
هــمــســایــه خـــدا بـــودیـــم
تــا ایــنــکــه بـــه دنــیــای زمـــیــن پـــا نــهــادیــم
دیــگــر نــه مــن ، تـــو و مــا هــمــســایـه بـــودیــم
و نــه دیگـــر در جــوار خــانـه ی خــدا هــمــسایـه
مـــا گـــم شـــدیــم و راه خــانــه ی خـــدا رو گـــم کـــردیم
↗ یـــادت مــیــآیــد جــمــلــه آخــر خــدا رو قــبــل از بــه دنـــیــا آمـــدن ؟!
↖ از قــلـب کــوچــک تــو تــا مــن یــه راه مســتــقــیم اســت
اگـــر گــم شــدی ؟!
رنــگ هــای خـــدایی رو در مــنــشـــور آیــه های ســبــز اندیــشـه ی رنــگارنــگ زنــدگی
جــســتـجــو کــن و و راه را بـــیــا
⇔ دوســت مــن بــلــند شــو
از دل هــا شـــروع کــنیم
دل هــامــون رو مــمــلــو از رنـگ هــای خــدایی کـــنــیم
تــا خــدا راه زیــادی نــیــست . .
مشاهده ۱۰ دیدگاه دیگر ...
.
IMG_20190117_114724_408.jpg
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل بِرود،چون تو بیایی...
‏آن ها که می زنند هیچ ،
مواظب آن هایی که
می کنند ، باش . . .
خب دوستان شبتون بخیر
حواسم هست دو نفرتون از گروه رنگ خدا لغو عضویت زدید
از همین تربیون اعلام میکنم خیلی بدید زورتون به این گروه رسیده
دیدگاه غیرفعال شده است.
.
IMG_20190116_215733_412.jpg
.
IMG_20190116_215623_368.jpg
یاد من باش عطر باران خرده ی محبوب من
دیدگاه غیرفعال شده است.
یاد من باش اى دلیل خاطرات خوب من
دیدگاه غیرفعال شده است.
تا تو خندیدی نفهمیدی دلم را باختم
دیدگاه غیرفعال شده است.
.
IMG_20190116_211235_637.jpg