♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√

مشخصات

♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
42590 امتیاز
3572 پست
زن
1395/06/14

دنبال‌کنندگان

(416 کاربر)

بازدیدکننده

9214 کاربر
..................YASHAR.............
..................YASHAR.............
دم عیدی بد جوری داغونم...............................
photo_2017-03-17_07-27-19.jpg
امضا: نــــٰؔہ خوٌٰؔبـــؔؑیمـٖؔ نٰؔـــَہ بـــَٖؔدٔیٰؔـــمٗـ هَؔمٰٗدؔیــــــؔٗــگٰؔرُوٌٰ بـــٰؔلَؔدیٰؔـــمٗـ دٌٰنٰؔیــــٖٗــؔـا دٰٖاٰٗرِٖهِٗؔ مؔیْؔــــــٖؔـرٌوٌٰنِٗہِ رٌٰؔوٌٰ صــٰؔـــنٰؔدلــــٖؔے عٰؔقــــَؔبؔٗیــــــٖؔٗمْـ ⇄⇄ھـــــــheــــــ
دیدگاه · 1395/12/29 - 08:47 · ش: 1309179430 ·
1 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﻪ ﻭ ﻫﺮﮐﯽ ﺗﻮ ﻓﮑـﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺧﻮﺩﺷﻪ...
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﺸﻮﻥ “ﺳﻨﺠﺪ “ﻭ “ﺳﯿﺮ ” ﻭ “ ﺳﻤﺎﻕ ” ﻭ
“ ﺳﺮﮐﻪ ” ﻭ “ ﺳﯿﺐ ” ﻭ “ ﺳﺒﺰﻩ ” ﻭ “ ﺳﻮسنه “

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﺸﻮﻥ “ ﺳﮑﻪ “ﻭ “ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ “ﻭ “ ﺳﻔﺮ
ﺧﺎﺭﺝ “ﻭ
“ ﺳﻮﻧﺎ “ﻭ “ﺳﮓ ﺟﯿﺒﯽ ” ﻭ “ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ” ﻭ
“ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ “ ﺷﻮﻧﻪ!

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻨﺸﻮﻥ “ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﮐﺎﺭﻩ ” ﻭ
“ ﺳﻘﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﮑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ “
ﻭ “ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﻥ ” ﻭ “ﺳﺒﺪ ﻫﺎﯼ
ﺧﺎﻟﯽ ” ﻭ
“ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺩﻭﺩ ﻫﯿﺰﻡ ” ﻭ “ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺗﻨﺸﻮﻥ ” ﻭ “ ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺮﺥ
ﺻﻮﺭﺗﺸﻮنه “

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﯿﻦ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻥ ﺍﺯﺵ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﻦ ”ﺳﮑـﻮﻥ“

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺧﺘﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ
ﺳﯿﻦ “ﺳﺮﺍﺏ ” ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺮﻥ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻦ!

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺳﯿﻦ “ﺳﺮﮐﻮب” ﺷﺪﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ
“ ﺳﻠﻄﻨﺖ “ ﮐﻨﻦ!

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﻮﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ “ ﺳﮑﻮت” ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ “ ﺳﺘﯿﺰ “

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ “ﺳﯿﺎﻫـﻦ ” ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ “ ﺳﻔﯿـﺪ “
ﺑﻌﻀﯿﺎ “ ﺳـﺒﺰ “ﻥ
ﻭ ﺑﻌﻀﯿﺎ “ ﺳـﺮﺥ “

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﻦ ﭘﺮﻭ ﭘﯿﻤﻮﻥ “ﺳﻼﻣﺘﯽ “ ﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺶ...

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ “ ﺳﮑﻪ “ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ “ ﺳﺮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ “ﻣﯽ
ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﺳﯿﻦ ” ﺳﻼﻣﺘﯽ “ ﺭﻭ “ﺳﺮ “ﺷﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺯ ﺳﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ “ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻩ ” ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ “ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ “...

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﺗﻮ ﺳﯿﻦ ” ﺳﺠﻮﺩ “ﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺗﻮ
ﺳﯿﻦ ” ﺳﻠﻮﮎ “

ﻭ ﺑﻌﻀﯿﺎ “ ﺳﮓ ﺩﻭ “ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ!

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﺜﻞ “ﺳﺮﻭ ” ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ ﻭ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻣﺜﻞ “ﺳﺎﯾﻪ “

ﺑﻌﻀﯿﺎ “ ﺳﺮﻣﺴﺖ ” ﺩﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ “ﺳﺮﺳﺎﻡ “ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ “ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ” ﻫﺎﺵ!!

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ “ﺳﯿﻦ ” ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﺭﻭ
ﺑﺎ “ ﺻﺎﺩ “ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻦ:
ﺻﻔﺎ ﻭ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻭ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺻﻼﺑﺖ ﻭ
ﺻﻮﺍﺏ …
ﺍﻭﻧﻬﺎﯾﯿﮑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺎﺩ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯿﺪ؛
ﺻﻔﺎ ﻭﺻﻤﯿﻤﯿﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﺮﺗﺎﻥ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺑﺎﺻﻔﺎ
ﺻﻠﺢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺘﺎﻥ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ

ﻫﻔﺖ ‏( ﺻﺎﺩ ‏) ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧدگار...
3 دیدگاه · 1395/12/28 - 19:17 در رنگارنگ · ش: 1309178713 ·
1 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
گرفتارم به دردی که تو درمانش نمیدانی
شبیه کلبه ای ویران که طوفانش نمیدانی

دویدن کار من بوده برای وصل تو افسوس
تو هم آن راه بی پایان که پایانش نمیدانی

پر از دلتنگی از ظلم و جفای توست میدانم
نظر داری به جبرانی که جبرانش نمیدانی

کدامین دین و مذهب را پسندیدی تمام من
مسلمان هستی و افسوس قرآنش نمیدانی

به حال تو دلم گهگاه میسوزد که گمراهی
شبیه تیره ی ابری که بارانش نمیدانی

دلت را غیر ها بردند چرا ارزان نمیگویی
تویی آن گنج با ارزش که دکانش نمیدانی

تو را با ماه سنجیدم ولی بود اشتباه از من
شبیه شعر غمگینی که دیوانش نمیدانی

توراسنگ صبورم خوانده بودم هیچ میدانی
ولی تو شاخه ی هستی که گلدانش نمیدانی
...
دیدگاه · 1395/12/28 - 19:07 در رنگارنگ · ش: 1309178707 ·
1 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
یک نامه ام، بدون شروع و بدون نام
امروز هم مطابق معمول ناتمام

خوش كرده ام كنار تو دل وا كنم كمی
همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام

ازحال و روز خودكه بگویم،حكایتی است
بی صفحه زندگانی بی روح و كم دوام

جویای حال از قلم افتاده ها مباش
ایام خوش خیالی و بی حالی ات،به كام!

دردی دوا نمی كند از متن تشنه ام
چیزی شبیه یک دل در حال انهدام

در پیشگاه روشن آیینه می زنم
جامی به افتخار تو با باد روی بام

باشد برای بعد اگر حرف دیگری است
تا قصه ای دوباره از این دست، والسلام!
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:51 در رنگارنگ · ش: 1309178703 ·
1 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
سفر بخیر اسفند !
کوله بارت را بستی ؟
چیزی را فراموش نکرده باشی!
مثلا خاطره ای ، دردی ، غمی !
حواست باشد همه را برداری ...
دِر چمدانت را محکم ببندی!
فروردین دارد می آید!
میدانی که چمدانش سبک است پر از شکوفه !
وقتی رسید میخواهم وصلشان کنم روی درخت های حیاط !
میخواهم بهار را دل انگیز کنم...
عشق را نشانش بدهم ...
قدم زدن زیر باران ، آن هم دو نفره ،شانه به شانه را یادش بدهم
به بهار بفهمانم سه ماه فصلش باید دوست داشتن باشد ، پر از روزهای خوب ، پر از قرارهای عاشقانه ...
اسفند جان بودنت کافی است وقتت تمام شده
بو کن ! بوی سمنو می آید بوی سنجد ! بوی پول های تا نخورده ی لای قرآن !
معطل نکن پستت را تحویل بده بهار پشت در است !
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:48 در رنگارنگ · ش: 1309178701 ·
2 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
بد جور هوس کرده دلم "ناز"برقصی!

در خلوت بی پنچره ام "باز" برقصی

من"مولوی"ی چشم غزلپوش تو باشم

تو در غزلم با دف و اواز برقصی

هر چند نا کوک تر از سوز دلم نیست!

اما کمی ای کاش به این ساز برقصی

وقتی که دلم لک زده در ترس قناری

ای کاش پر از جرات پرواز برقصی

تا چشم تو در خاطر هر شهر بماند

در حافظه ی حافظ شیراز برقصی

چون سهم من از عشق،فقط خانه

به دوشیست

غم نیست اگر،خانه برانداز برقصی

در فصل پر از زایش غم،این چه ویا ریست؟

بد جور هوس کرده دلم"ناز" برقصی...
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:47 در رنگارنگ · ش: 1309178700 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
مادر ...
ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﻭ ﻣﯿﺶ ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺍﯾﺎﻡ،
ﯾﺎﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺩﺭ ذلالی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﻟﻐﺰﺩ .
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ
ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺩﻝ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺠﺎﻭﻩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯽ ﻭ
ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ .
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺪﺍﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ،
ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ
ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﯼ ﮐﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﺗﻮﺳﺖ .
.
روزت مبارک عشقم
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:37 در رنگارنگ · ش: 1309178699 ·
1 بازنشر:
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
فدای تو، شبيه تر به عشق!
به باران!
تبرّک از نام خدا، که مرا
می کشاند، به جام های زمين
به لحظه ی خوش
از هر چه نياز ...
به کلامی، به صدايی، به نور
که تو را دارم
و اين سجّاده ی سبز
با يک شرح از قصه ی چشمان ترم
که تو هستی و من اندک ناچيز!

که من از تو، جا ماندم
که هنوزم، هيچ است
که به محراب، دعايی خوانم
که به تسبيح، بر لبم جاری بشوی
و من از نورِ اجابت، سرشار ...
که تو باشی
و دلتنگ مباد، اين دل من!
ای خدا!
ای همه عشق!
تو را عرفانم ...
ای همه آرامش!
جان من بند کن،
به از هر چه تو را،
در غزلش آوایی ست ...
و من از مِهر وجودت، لبريز ...
که تو خود شام و سحر
و وقت و بی لحظه ی منی ...
در شعر و کلام ...
در رکعت عشق ...
بارالها!
ای تو، معبودم!
حال من با تو،
خوبتر از حسّ شبی مهتابی ست ...
حسّ قشنگی که
پر از عطر گلی، از شبنم صبح است
و سراسر حديث چشمت ...
ای همه لطف و صفا!
ماندنی باش، به محراب وجود!
ماندنی ...
ای همه عشق و اميد!
تو بمان!
با من، تا ابد تنها تو بمان ...


دیدگاه · 1395/12/28 - 18:35 در رنگارنگ · ش: 1309178698 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
وقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر
آمدن یا رفتنش
بودن یا نبودنش
هیچ فرقی نمیکند!...
آدم یکروز به جایی میرسد
که دلش میخواهد همه اش بخوابد!...
و خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها !!!...

دیدگاه · 1395/12/28 - 18:33 در رنگارنگ · ش: 1309178696 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
گفته بودی با بهار می آیی؟!
انتظارم لبریز میشود
اشک می شویَد
گندم گونه هایم را...
دلواپس میشوم

سر درگُم درخیال
کاسه یِ آبی که شاید
پشت سرت ریخته نشد...
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:32 در رنگارنگ · ش: 1309178693 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
تمام ترسم از این است که یک شب بخواهی به خوابم

بیایی ومن همچنان به یادت بیدارنشسته باشم .....
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:26 در رنگارنگ · ش: 1309178692 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
از جاده ی احساس تو ....
از درد نوشتم

از یک دل غمگین ؛ دل ....
یک مرد نوشتم

افسوس نشد باشــی و ...
همدرد بمانی

شـاعــــر شــدم و از دل ...
ِپر درد نوشتم

‌‌‌‌ ‌‌
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:19 در رنگارنگ · ش: 1309178690 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
برف
آبروی زمین است ،
و زمستان
فصل آبروداری ست ؛
فردا که بهار بیاد
با آب شدن برف ها
روسیاهی
به زمین می ماند ...
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:18 در رنگارنگ · ش: 1309178689 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است
من که هیچ!... آینه‌ی خانه به رقص آمده است

مردم شهر نظرباز و تو در جلوه‌گری
یار می‌گرید و بیگانه به رقص آمده است

شعری از آتشِ دیدار به لب دارد شمع
عشق در پیله‌ی پروانه به رقص آمده است

باد هر چند صمیمانه دویده است به خاک
برگ پاییز غریبانه به رقص آمده است

باز در سینه کسی سر به قفس می‌کوبد
به گمانم دلــِ دیوانه به رقص آمده است...
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:16 در رنگارنگ · ش: 1309178687 ·
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
♠Я3ムŁ ℓłƒε♠√رڹڴارنـــــــــــــــــــــــــــــــــڳ√
دلم ...
دلم ...
دلم لبخند ماهی ها ...
دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور ...
دلم بوی خوش بابونه می خواهد ...

دلم یک باغ پر نارنج ...
دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِصبح شالیزار ...
دلم صبحی ...
سلامی ...
بوسه ای ...
...
نسیمی ...
عطر لبخندی ...

نوای دلکش تار و کمانچه ...
از مسیری دورتر حتی ..!

دلم شعری سراسر ...
دلم دشتی پر از آویشن و گلپونه می خواهد ...

دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند ...
دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد ...

دلم می خواهد ..!
دلم می خواهد ..!
دیدگاه · 1395/12/28 - 18:13 در رنگارنگ · ش: 1309178686 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15