Sεրէ ომl

... پـائيـزی كـه بهـار نـديـده زمستـان اسـت ... .. درباره »

مشخصات

Sεրէ ომl
20332 امتیاز
91 پست
1395/10/07
⓻ ...

دنبال‌کنندگان

(120 کاربر)

بازدیدکننده

1534 کاربر

حرف دل Sεրէ ომl :
_

Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
تـا "آسمـان" نبـاشـد ...

"بـاران" نمـی بـارد!!!

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/11 - 13:57 · ش: 1308453233 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
عشـق بـه رنـگِ "تـاريكـی" اسـت!!!

و تـاريكـی ميـانِ چشمـانِ ♥ت♥و♥ اسـت!!!

كـه خـودنمـايـی مـی كنـد ...

by : Sεրէ ომl
2 دیدگاه · 1395/02/10 - 22:12 · ش: 1308452427 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"عشـق" ♥ت♥و♥ ...

آتـش انـداختـه بـه جـانـم!!!

بـوی "دلتنگـی" آمـده اسـت بـاز هـم سـراغـم ...

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/10 - 22:04 · ش: 1308452420 ·
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
زبـانـم بنـد آمـده اسـت!!!

چقـدر از دور ،

"نفـس گيـری" ...

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/10 - 22:00 · ش: 1308452414 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
چقـدر "عشـق" بـه " تو" مـی آيـد!!!

انگـار ،

"تو" عشـق را آفـريـده ای ...

by : Sεրէ ომl
3 دیدگاه · 1395/02/10 - 00:04 · ش: 1308451113 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
دلـت كـه مـی گيـرد ...

"انگـار" سـال هـاسـت كـه :

مُـرده ام ...

by : Sεրէ ომl
8 دیدگاه · 1395/02/9 - 23:58 · ش: 1308451097 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"فقـرِ" احسـاس گـرفتـه ام!!!

آخـر همـه اش از "دور" تمـاشـا كـردمـت ...

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/9 - 23:42 · ش: 1308451073 ·
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"معجـزه" مـی خـواهـد!!!

تـا "دوبـاره" ...

"تو" بـرايـم ♥ت♥و♥ شـوی ...

by : Sεրէ ომl
10 دیدگاه · 1395/02/9 - 23:39 · ش: 1308451065 ·
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"ديگـر" ♥ت♥و♥ هـم ...

"انـدازه" دلـم نمـی شـوی!!!

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/8 - 03:29 · ش: 1308446723 ·
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
دلـم "آغـوش" مـی خـواهـد!!!

از همـان هـا كـه بـوی "مـرگ" مـی دهـد ...

by : Sεրէ ომl
دیدگاه غیرفعال · 1395/02/8 - 03:09 · ش: 1308446721 ·
1 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"جمكـران" را تـا "كـربلا" رفتـن "دل" مـی خـواهـد ...

بيـاييـد از "كـربلا" ، بـرای "جمكـران" نـالـه كنيـم ...

by : Sεրէ ომl
8 دیدگاه · 1395/02/8 - 00:24 · ش: 1308446632 ·
4 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
آسمـان "امشـب" قهـر كـرده لا بـه لای "ستـاره" هـا ،

"پنهـان" شـده اسـت!!!

"مـاه" هـم بـه گمـانـم فـردا صبـح ،

بـه جـای خـورشيـد "طلـوع" مـی كنـد!!!

آخـر ♥ت♥و♥ "امشـب" ...

حـالـت ، حـالِ "عجيبـی" اسـت ...

by : Sεրէ ომl
5 دیدگاه · 1395/02/8 - 00:15 · ش: 1308446605 ·
2 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
بعضيـا んԾㄎㄎ乇ノ刀

وقتـی ميـان چنـان "صبـح بـه خيـر" ، "شـب بـه خيـر" راه مينـدازن!!!

"انگـار" مـا تـو غـار زنـدگـی مـی كنيـم خبـر نـداريـم

by : Sεրէ ომl
41 دیدگاه · 1395/02/8 - 00:04 در ازاون خوبا · ش: 1308446577 ·
2 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
"هيچـوقـت" نـاراحـت نمـی شـوم ...

"فقـط" يـك روز بـی صـدا ،

بـرای "هميشـه" مـی روم!!!

by : Sεրէ ომl
2 دیدگاه · 1395/02/7 - 23:55 در سْیْــآهْ.. · ش: 1308446546 ·
2 بازنشر:
Sεրէ ომl
Sεրէ ომl
نمـی دانـم "دروغ" ، "اجبـار" مـی آورد يـا ...

آدم هـا "ديگـر" عـادت كـرده انـد كـه "دروغ" بگـوينـد ...

by : Sεրէ ომl
1 دیدگاه · 1395/02/7 - 23:33 · ش: 1308446496 ·
1 بازنشر:
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7