سیمین قلبهای مهربون
۳۴,۵۰۶ پست
۵۹ دنبال‌کننده
۳۸۴,۵۹۰ امتیاز
۳۴ پسند
زن
ليسانس
ايران
سربازی معاف

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
نگذارید گوش هایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده …
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده
صادقانه زندگی کنید و صادقانه زندگی کنیم
ما موجوداتی بهشتی هستیم
که از خاک سر براورده ایم

دکتر الهی قمشه ای
بازنشر کرده است.
سن هرگز نمی تواند تو را
از حادثه عشق محافظت می کند
اما عشق همیشه می تواند
تو را از افزایش سن محافظت کند
بازنشر کرده است.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
باﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ…!
بازنشر کرده است.
زندگی شما حاصل انتخابهای شماست!
اگر زندگی تان را دوست ندارید
زمان آن است که شروع
به انتخاب های بهتری نمایید
بازنشر کرده است.
تا زمانی که برای خودتان ارزش قائل نشوید
برای زمان خود نیز ارزشی قائل نخواهید شد
و تا زمانی که ارزش زمان را درک نکنید
نمی توانید هیچ کاری با آن انجام دهید.
بازنشر کرده است.
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا
بازنشر کرده است.
دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم
بازنشر کرده است.
هرگاه از دست کسی
خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست
که ناراحت تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
بازنشر کرده است.
جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را
بازنشر کرده است.
شایعه توسط آدم‌های حسود ساخته…
توسط آدم‌های بیکار پخش…
توسط آدم‌های ساده‌لوح باور می‌شود…
یادمان باشد زمان ما محدود است…
پس زمان‌مان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم!