سکوت دل

گاهی می توان برای عزیز خود چند سطر “سکوت” به عنوان یادگاری نوشت، تا د ... بیشتر

سکوت دل
۳۰۵ پست
۳۴ دنبال‌کننده
۱۱ پسند

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.

سَلآم × سکوت × هَستم، جَمع صَمیمی ⟪

بازنشر کرده است.

هر چیزی که
به تو ربطی داشته باشد
دوست داشتنی ست...!
از دلتنگی ام بگیر
تا جای خالی ات،،،

1527095970686038_large.jpg

بازنده منم که در را باز میگذارم
شاید که باز گردی...
دزد هم که بیاید
چیز مهمی برای بُردن نمی یابد!
مهم "من" بودم
که "تو" بُردی!

1527096060872877_large.jpg
بازنشر کرده است.

مگر چه کرده ایم با " شب "
که دارد اینگونه از دلمان
" انتقام " میگیرد ...!

1527096119127967_large.jpg

پاهای من
دلش پرسه های عاشقانه
مى خواهد
هستی ...؟!

خرداد که هیچ....
تو بیایی
من از اسفند هم
اردیبهشت می سازم....!

1527096241536901_large.png
بازنشر کرده است.

آغوشت،
ترکیب پیچیده ای ست
از من و چشم های تو!
که هر شب، چون سایه ای
رویِ
دیوارِ چینِ دست هایم می افتد ...

1527096311940206_large.jpg
بازنشر کرده است.

گاهی به اندازه یک دنیا..
از دلت..
باران میبارد..

1527096435716559_large.jpg
بازنشر کرده است.

با مولوے از رفتن شمسے ڪہ تو باشے
"اندر خم یڪ ڪوچہ" ے عطار بگریم
گفتے ڪہ مرا اشڪ رساند بہ تو آخر
تا وقت ملاقات چہ مقدار بگریم ؟
‎‌‌

1527098784960808_large.jpg
بازنشر کرده است.

رنگ ها محو میشوند
همہ چیز فرو میریزد
امپراطوری ها سقوط میڪنند
ولے
مهربانے جاودانہ است
‎‌‌‌

1527098893228002_large.jpg
بازنشر کرده است.

بند می آید ...
دلتنگی هایم ...
وقتی که از چشم های تو...
یکریز ...
باران مهربانی می بارد