نحــــوه آمـــوزش نصبــ ــسآ
++++++
++حتمــا ســوال میشه
که ایــن اصلا ؟! و ؟!
تـــولبــآر الکــ ـسا نشــان دهنــده ســــآیتـــ هــآ
از جملـــه هستش
+++++++
1).بـــرای روی خودتـــون بــه لینکــــ زیر بــروید
لینک
2). سپس روی دکمــه ی Install Alex Toolbar#
که در عکــ ــس زیـــر نشـــــآن داده شده استـــ
کنید
لینک
3).سپــس در صفحــه جدیدی که میشود
روی دکمــه ی Accept and Install# که
در عکـ ــس زیـــر داده شده استـــ
کنید
لینک
++پیــروز بــآشید
:.:.:.: :.:.:.:

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.