نحــوه آمــوزش بــرای
+++
بــرای :
1). زیر ـس خودگزینه روانتخاب کرده
وتوی خودتون میرید
لینک
2).سپس از گزینه رو انتخاب میکنید
لینک
3).قسمت پایینِ سمت چپــ صفحه
درقسمت ،
مورد نظر خودتون رو از کرده و
رو میزنید ..
لینک
نکتــه :
1). برای اینکه که انجام میدید
در به بشه
باید رو روی حالت [ ] قرار بدید
لینک
++پیــــروز باشید
:.:.:.: :.:.:.:

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر