نحــوه آموزش
+++
این امکــان برای هــرکاربر وجـود داره کــه رو
اعم از و پیش زمینه،رنگ ،رنگ ،رنگ ، و...
را#طراحی کند ..
بــرای :
1)زیر خودگزینه روانتخاب کرده
وتوی خودتون میرید
لینک
2)سپس از گزینه رو انتخاب میکنید
لینک
3)از قسمت سمت چپ میتونید رو انتخاب کنید
لینک
4)همچنین میتونید مورد خودتون رو
ازقسمت همون وانتخاب کنید
لینک
5)بـرای تعیین پروفایل خودتون
مطابق عکس زیر عمل کنید
لینک
6)بـرای تعیین پیش مطابق عکس زیر عمل کنید
لینک
7)برای تعیین #گیری تصویر پیش زمینه مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
8)برای تعیین قرارگیری پیش زمینه مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
9)برای تعیین رنگ پست های ارسالی شما در#پروفایلتون مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
10)برای تعیین متن های مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
11)برای تعیین ِ مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
12)برای تعیین پروفایلتون مطابق عکس زیرعمل کنید
لینک
13)ودرآخر روزده وتغییرات خودرا میکنید

لینک
:
برای اینکه اعمال تغییرات داخل پروفایلتون نمایش داده بشه
باید وضعیت روهمیشه درحالت قراردهید
لینک
++پیـروز باشید
:.:.:.: :.:.:.:

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر