زندگی تمامش خطای دید است
من فقط تو را می بینم و تو فقط من را نمی بینی !

بازنشر