کوچه های قدیمی را باریک می ساختند
تا آدما به هم نزدیک تر شوند حتی در یک گُذر …
اکنون چقدر آواره ایم در این همه اتوبان سرد ؟!

بازنشر