دلم برای کسی تنگ است که اشک هایم را دیده
دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده