roholla

در ورق زمان نوشته ام :
به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !