مدتھاست چیزی درگلویم سنگینی میکند
چیزی شبیه گفتن کلمه ی “دوستت دارم”
به یک انسان بالیاقت !!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.