افســـوس که هرگــز بــاور نکــــــــردم
غریبه همیشــــه غریبه اســـــت
حتـــــی اگــر مثــل تو مهربـــان باشـــد…

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.