قصه ی من و تو
قصه ی آسمان و زمین استـــ
هیچ وقتــــــــ به هم نمی رسیم
مگر قیامــــتی به پا شود…

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر