قدیـــــما لباسِ رفاقـــــت معرفـــــت بود
اما جدیدا منفعـــــت جای معرفـــــتو گرفته..
سلامتــــــــــی رفقایـــــی که
که هنـــــــــوز لباس کُهنِشـــــون تـنـشونه..

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.