سلام تـَمومـي عزيز
【“ اِفتتآح رَسمي شبكه اجتمآعي بلوك 13“】
پـَس اَز پيـشنهآد هاي بـِسيار زيآد
دوستآن مَبني بـَر اينـكِه بـلوكِ 13 دَر تِلگرآم و ديـگـَر شبـكه هاي مـوبايلي
گروه يـا پيـجي نــَدارد
با بـا دوستان زيـادي كِه دَر ايـن زَمينـه فـَعاليـَت
داشتــَن و بـَچه هاي بـلوك 13
بــِه ايـن نتيـجه رسيـديـم كـِه دَر
يــِك كـانـآل بـه اِسم اجتمـاعي بـلوك 13 راه انــدازي كـنيم
【“ بــَرنـامِـه هاي به ايـن خــواهد بود “】
1.اَخبـار و اتفـاقـاتـي كِه بـَراي رُخ ميـدهـَد
2.#مــُعرفـي بــَرتــَر و بـَرتـَر مـاه
3. اعـلام شــُرو
4.بـِهترين پــُست ها در طول روز يــا گـُذاشته مـي شود
هم اسم و اگر دَر گذاشتـه شــُده بــاشد
اسم گروه هـَم مي شـود
5. اسآمي بــَرنـدِگان
6. صَلوات
7.كاربـري كــِه بــَراي داغ انتـخاب ميـشود
8.پـُست هـاي
【“ مـُهـِم “】
ايـنکه هـَدف بلـوک بـه طـور هـَمه واخبـآر بـلوک
در ايـن کانال به اشتـِراک بـشه تـا
سـَريع تــَر از اتـفاقاتـ بـا خـَبر بشيـد
بـِه هيـچ وَجه وايـدي شـُمــا دَر اختــيار شـَخص
يـا فــَردي قــَرار گيـرَد و#مـَسوليـَت تـَمام آيدي هاي عـَزيزان
بـا سـايتـ هـَست و#مـِثل سـامـانـِه پـَيامـَکي اطلاعـات
هـيچ در اختـيار کــَسي قـَرار گيـرَد
【“ بـَراي عـُضويـَت دَر اَز زيــر كــُنيد “】
【“عـكس آموزش دَر كانـال بـلوك 13 “】
لینک
لینکِ :
لینک
:
انتقادات و پيشنـهادات هم شد
دوستان از از و نــاظراي انتقادي در اين بيـان كنيـد
اگراز سايت انـتقادي داريـد در اين اعـلام كـُنيد
لينك گروه
لینک
به قــَدم بآ هَمه شـُمآ هـا
پـيـشرَفـت
و بــُزرگ
مـَمنونَم از تـَك هـَمه رُفقــاي

9352956413.JPG