از بَس که
خـون بر پا گذاشته
گل بوسه های و
بر ای پـدرم پا گذاشته
آنکس که پیش چشم میـزند مـرا
روی همسفرم پا گذاشته
فقط مدافـع من گشت
اما کسی ...
:
ای که بَستی راه را در بر فاطمه؛
گردنت را می شکست آنجا اگر بود...!
"ایـــآم (س) تسلیتـــــ"

IMG_20160225_235950.jpg