امواجی که یکی پس از دیگری دل به ساحل می سپارند
گویی را در اینجا می یابند
دل انگیز
باد خنکی که می وزد و
را با خود هم سو می کند
و رد گام هایی که بر دلم به جا می ماند و
در فضایی را از آن خود می کند
من و چادرم در ساحل دریایی از جنس

پسند

بازنشر