از روز ازل مارا اینطور آفرید
که چادرنشین شب های شویم


پسند

بازنشر