بانو روز مرد نزدیک است
بانو حواست باشد....
مرد تو سنگ بنای وجودش را با غرور گذاشته است
مبادا غرورش را زیر لگام لجاجتت له کنی...
بانو حواست باشد ...
مرد تو پر است از حرفها و غصه های نگفته
گوش شنوای حرف هایش باش...
بانو حواست باشد...
مرد تو اگر دلش تنهایی می طلبد هیچ گاه
شانه های مردانه اش را به زیر هزاران تعهد خم نمی کرد
تا آشیانی بسازد برایت با
گرمای عشق... تنهایش مگذار...
بانو حواست باشد...
مرد تو ...مرد توست سالاری است از
جنس خودت آرامشی است از جنس آسمان
تکیه گاهی است از جنس غیرت..
به او اعتماد کن
بانو حواست باشد مردانه به
پای مردت بایست....

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.