آمـوزش نحـوه استفآده از و
+ + + + + + + +
اگـر ایـن روزهـا سـری بـه
یـا خـودتـون زده بـاشیـد
بـا قـسـمـتـی جـدیـد بـه عـنـوان
[ ] یا[ ]بـرخـورد مـیـکنـید
ایـن افـزونـه بـه بـه بـلـوک شـده و
منتـظر هـای شـمـاسـت ..
بـرای ایـن افـزونـه :
:
1).در قـسمـت
[ لینک ]
پایین سمت راسـت بـا عنـوان[ ]وجود دارد
که مـورد نـظـرتـون رو مینـویسید و در ذخیـره رو میـزنـید
+ایـن در قسـمت کـاور فـعال میـشود
[مـطابـق تـصـویـر ]
:
2). بـه قسمـت رفـته
پایین قسمت کـادری جـدیـد بـا عـنـوان[ ] وجود دارد
رو نـوشتـه و در آخـر رو بـزنـید
+این در قـسمـت پـایـیـنی فـعـال میـشود
[مـطابـق تـصـویـر ]
و درآخـر بـآ هـای قـشـنـگ رو زیـبـاتـر کنـید ..
:
1). بـرای و ایـن و
بـاید از طـریـق طـراحـی و
پـس زمیـنه و اقـدام کنیـد
[ لینک ]
2). سـوالـی داشتـید درخـدمتــم ..
++پـیروز بآشید
:.:.:.: :.:.:.: