خــــبر خــــبر
◀خبـر خـوبـی دآرم .. اونـم اینکه قـراره هآ ▶
[ زنـ ـ ـ ـ ـگـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـآزی ]
◀داشته باشیـم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هر به بهونه کردن قراره دورهم بشیم ..
هرهفته یه و جدید و شایدم دار ..
. . و میگیریم .
به کسانی که توی این ها شرکت کنن هم تعلق میگیره .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+منتظر ها باشید
❖❪ ❫❖

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.