پـست هـای مـتفـاوتـی درمـورد یـا بـه چـشمـتون خـورده و خـونـدیـد
برای خیلی ها ممکن شده باشه که بـه چـه دردی میخـوره؟؟؟

ایـن وب سـایـت تـعداد هـر سـایـت یـا رو ارزیـابی مـیکـنه و رتـبه مـیده
هـرچـی سـایـت پـایـین تـر بـاشـه طـبعـا بـازدیـد بـیـشتـری داشـتـه
کـه راه حـل هـای مخـتلـفـی وجـود داره بـرای داشـتن یـه
مثـل
◀ افـزایـش از سـایـت
◀ اسـتفـاده از
◀ افـزایـش مـدت ها
◀ پـستـهای
◀سـرچ【 ۱۳ 】در مـوتـور جـستـجوگـر گـوگل
امـا بـیشتـرین تـاثـیر بـرای پـایـین اومـدن رتـبـه سـایـت
【نـصـب تـولبـار الكـسا】
از شمـا دوسـتـان هـمیشـه همـراه میخـوام که ایـن کـنید
تا وب سـایت الـکسا بـتونـه از بـلوک رو ثـبت کنه
تا رتـبه بهـتری رو کـسب کنیـم
بـا همـکاری و کـمک شمـا عـزیزان رو کـسب میکنیـم
[]
:
1). آمـوزش نـصب
لینک
2). دوستـانـی کـِ تـولـبارُ روی نـصـب کـردنـد
وَ تــو دیـدگـاه پـســت ارسـال کــنـید
تا بـِ رسـم هـدیـه 2013 امتیـاز یا
3). اگـه سـوالی بـود
◀◀ ▶▶