××خـوابـیـدَنـ تـو روز××
××بیــداریـ تو شَبـ××
××مَــریــضیــ اینـ نیـسـ کـ"بسـوزی تو تَــبـ"××