۞ رابـطه هآ چہ گـرونن➬
۞ مـنم خـرجـش نمیکنم یہ قـرونـم➬
۞ پـسرآ فکر ۞{i}۞ خوبَـن➬
۞ دُخــتـرآم فـکــر ســکه و پولـن➬