پشت پلک کدام قصه به خواب رفته ای
که هر شب قصه ی آمدنت را می گویم
و نمی آیی !؟!

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.