مهمترین خاص

فقط کردن
چطور : که بهت میزنه برات قایل احترام لایک نکرده چی کرده برات فکر کن میگه و میگه
فقط فحاشی
چطور : بدون فکر کنن میزنن بدون دلیلی داشته تاکید میکنن و که کلا رو ثابت با دلیل بهش میدن
فقط ناله میکنن و حوصله و روزها تکراری و افسرده
چطور : مسابقه صدا شرکت مسابقه گذاشتیم شرکت صندلی میزاریم مسابقه آهنگ گذاشتیم تقلید بعدشم اواخر بهترین و آهنگ هارو به گوشت به مام کنی با اسم خودت نمایش بزاریم شرکت
خسته از این های تکراری شما باعث و بانی خودتون و جامعه هستین
از این به توی هرچی خطاب زده میشه داشته تا از در