نامرد را گفتند:
✔️نامردے را از کـہ آموختـے ؟
✔️گفت : از رفیقے کہ دنیامو بہ پـاش ریختـم!
✔️ولے اخـرش
✔️خودم موندمو زخماے پشتـم..!
✔️خوشش باشه....