"... من هرگز از مرگ نمی‌هراسیده‌ام.
عشقِ به ، سختیِ جان دادن را بر من هموار می‌سازد.
عشقِ به مرا همه‌ی عمر در خود گداخته است.
معبودِ من است،
به خاطرِ
هر خطری بی‌خطر است،
هر دردی بی‌درد است،
هر زندان‌ی رهایی است،
هر جهادی آسودگی است،
هر مرگ‌ی حیات است.
مرا این چنین پرورده‌اند.
من این چنین‌ام..."

بازنشر