"... انسان،
با آغاز می‌شود،
و تاریخ،
سرگذشتِ رقت‌بارِ انتقالِ اوست
از این زندان، به آن زندان،
و هر بار،
که زندان‌اش را عوض می‌کند،
فریادِ شوقی برمی‌آورد که: ای
!..."

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.