دست فلک کبود شد ز گوشمال و ما
مشغول خاکبازی طفلانه ی خودیم
30 + 1395/10/22 - 15:33
پیوست عکس:
normal_1434620190avazak (109).jpg
normal_1434620190avazak (109).jpg · 600x600px, 83KB
دیدگاه
saber26

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم ...

1395/10/23 - 15:08
Rampo

خوب بود

1395/10/23 - 15:24

امتياز مثبت

(30 کاربر)