سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه

معصیت را خنده می آید ز استغفار ما
28 + 1395/10/22 - 15:48
پیوست عکس:
Lonely-I-am.jpg
Lonely-I-am.jpg · 300x300px, 12KB
دیدگاه
iiraj

زیباست

1395/10/22 - 17:29
Rampo

ممنون

1395/10/22 - 18:03
saber26

یادش بخیر
دین و زندگی پیش دانشگاهی
9 سال گذشت ...

1395/10/23 - 15:07
Rampo

من پیش دانشگاهی نداشتم

1395/10/23 - 15:26
saber26

جدی؟
آهان کاردانش بودی یا فنی ...

1395/10/23 - 16:55
Rampo

کارودانش

1395/10/23 - 18:42

امتياز مثبت

(28 کاربر)