همه رو میبخشم بجز اونیکه تو بچگیام
وقتی قهر میکردم شام نمیخوردم میگفت
ولش کنین حتما گشنش نیست ...