همه رو میبخشم بجز اونیکه تو بچگیام
وقتی قهر میکردم شام نمیخوردم میگفت
ولش کنین حتما گشنش نیست ...

 • saber

  همون بوده که باعث شده بری از لجش شام بخوری و گرسنه نخوابی ...

 • Roya

  من رو لج میوفتم با شکمم قهر میکنم

 • saber

  بنده خدا شکمت چه گناهی کرده آخههههههههههههه

 • Roya

  اینجوریم دیگه