+خــوــبــیــ؟
_typing.
_typing..
_typing...
_online
_typing.
_typing..
_typing...
_ohum
+فَـهـمـیـدَمـ خـیـلـیـ داغـونـیـ❤️

+ سعید ؟

- بلــه ؟

+ تــو چرا انقــد عــوض شــدی ؟

- نمیــدونمـ

+ دلــم واســه اون سعیــد تنگــ شــده
ایــن پسـرِ روبــروی مــن همیشــه خسته ستـــ


- مــن عــوض نشــدم فقــط بزرگــ شدمـ
آدمــارو شناختــمـ ؛ فهمیــدم کــه همــه رهـگــذرن . . .
10 + 1395/10/23 - 00:49 در یِـحِسِ مُبهـمـــــ
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-20152221435199506011462191642.835.jpg
thumb_HamMihan-20152221435199506011462191642.835.jpg · 400x400px, 126KB

امتياز مثبت

(10 کاربر)

باز نشر