-سعید؟
+جانم؟
-چِرآ ـاتاقِت‍ هَمیّشِه‍ سَردِ[؟]
+وآقعا؟
-آـره‍ اِنگآر سَردْ خونَس!
+میدونی‍ چـرآ؟
-نه بِ‍گ‍و‍ ...
+چُونـ توشـ ی‍ِ آدَم مُردهـ زِندِگیـ میکُنِه‍[]
یِــه عِـــدِه اومَــــدَنــــ
❎مَـــرامِــــشونو❎
نِــــشونــــ بِــــدَنـــ اَز دَر رَفْـــتـــ
❌چِـــهْرِه واقِعیــــشونـــ❌
رو دادَنـــ : )

thumb_HamMihan-2015222143710845841461224827.3919.jpg

بازنشر